Žádost o vydání rozhodnutí o opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku

Pojmenování (název) životní situace

Žádost o vydání rozhodnutí o opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku

Základní informace k životní situaci

Nelesní pozemky (na nich se nacházející osoby, stavby a zařízení), které sousedí s lesními pozemky nebo se nacházejí v jejich blízkosti, mohou být ohroženy zejména pádem stromů, nebo kamení, případně sesuvem půdy z těchto pozemků. V takovém případě může orgán státní správy lesů udělit rozhodnutím vlastníkovi ohrožené nemovitosti oprávnění provést opatření k zajištění osob a majetku před hrozícím nebezpečím z lesních pozemků. Vlastník lesa je povinen uložené opatření strpět.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník ohrožené nemovitosti, investor stavby a zařízení

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost, která musí obsahovat identifikační údaje žadatele, doklad o vlastnictví ohrožené nemovitosti (výpis z evidence katastru nemovitostí), situaci ohroženého pozemku nebo stavby.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti s uvedenými náležitostmi

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Havířov, odbor životního prostředí, Svornosti 86/2, Havířov-Město
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod.
čtvrtek 8:00 – 14:00 hod.
úterý a pátek 8:00 – 12:00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Osobní kontakt není nutný, žádost s podklady lze zaslat .

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou předepsány

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů, ve zvláště složitých případech do 60 dnů

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Magistrátu města Havířova, odboru životního prostředí.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí Magistrátu města Havířova

Kontaktní osoba

Ing. Helena Tihounová, tel. 59 68 03 338

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

08.01.2019

Popis byl naposledy aktualizován

08.01.2019