Žádost o stavební povolení pro vodní dílo

Pojmenování (název) životní situace

Žádost o stavební povolení pro vodní dílo

Základní informace k životní situaci

Stavební povolení vodoprávního úřadu dle §15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů je zapotřebí k provedení vodních děl.
Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, k ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaných zákonem č. 254/2001 Sb. a to zejména:
• přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže,
• stavby jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků,
• stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění vod před jejich vypouštěním do kanalizací,
• stavby na ochranu před povodněmi,
• stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků,
• stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích,
• stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu,
• stavby odkališť,
• stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod,
• studny,
• stavby k hrazení bystřin a strží (pokud zákon 289/1995 Sb., nestanoví jinak),
• jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle §8 vodního zákona.
Za vodní díla se nepovažují jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků na jednotlivých pozemcích a stavbách k zachycení vody a k ochraně jednotlivých pozemků a staveb proti škodlivým účinkům povrchových nebo podzemních vod, jakož i jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků k akumulaci odpadních vod (žumpy) a vodovodní a kanalizační přípojky. Za vodní díla se také nepovažují průzkumné hydrogeologické vrty a další zařízení realizovaná v rámci geologických prací.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Procesně způsobilé fyzické nebo právnické osoby (§29 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů), které hodlají zřídit popř. změnit stavbu vodního díla

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Před podáním žádosti je nutné získat doklady a podklady, které se přikládají k žádosti o stavební povolení podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb.o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů a další doklady podle vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemnou žádost pošlete poštou nebo podejte osobně na sekretariátu odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova, 1.p., č.dv. B-113 nebo na podatelně Magistrátu města Havířov, přízemí č. dv. A-003, s uvedením veškerých náležitostí.

Žádost o stavební povolení se podává na předepsaném formuláři, jenž je přílohou vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů včetně dalších dokladů podle vyhlášky č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Obecně platí pro každé podání správní řád - tzn. že podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno jej učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Pokud podání nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže odbor životního prostředí Magistrátu města Havířova podateli nedostatky odstranit, popřípadě jej vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstranil; zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh jeho vyřizování.

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí v rámci působnosti obce s pověřeným obecním úřadem a v působnosti obce s rozšířenou působností

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Havířov, odbor životního prostředí, Svornosti 86/2, Havířov-Město
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o stavební povolení sepsanou na předepsaném vzoru žádosti podle přílohy č. 6 vyhlášky 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu včetně dokladů podle vyhlášky č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář „Žádost o stavební povolení pro vodní dílo“ lze získat na Magistrátu města Havířova, odboru životního prostředí, v elektronické podobě ke stažení na internetových stránkách Magistrátu města Havířova.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Rozhodnutí o stavebním povolení pro vodní díla jsou zpoplatněna podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Uvedeny jsou vybrané části zákona - viz příloha Poplatky

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci jsou stanoveny v ustanovení §115, odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů, a to nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení a ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
Vyhláška č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o povolení stavby vodního díla lze podat odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, podáním učiněným u odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za správní delikty na úseku stavebního zákona ukládá vodoprávní úřad pokuty podle ustanovení § 179 a § 181 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
• provádí změnu stavby bez stavebního povolení (pokuta až do 500 000,- Kč)
• provádí novou stavbu bez stavebního povolení (pokuta až do 1 000 000,- Kč)
• provádí bez stavebního povolení stavbu nebo její změnu v chráněném území nebo ochranném pásmu a nebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území (pokuta až do 2 000 000,- Kč)
Právnická nebo fyzická podnikající osoba se dopustí správního deliktu tím, že
• provádí změnu stavby bez stavebního povolení (pokuta až do 500 000,- Kč)
• provádí novou stavbu bez stavebního povolení (pokuta až do 1 000 000,- Kč)
• provádí bez stavebního povolení stavbu nebo její změnu v chráněném území nebo ochranném pásmu a nebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území (pokuta až do 2 000 000,- Kč)

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí Magistrátu města Havířova

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2.4.2019

Popis byl naposledy aktualizován

2.4.2019