Žádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu

Pojmenování (název) životní situace

Žádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu

Základní informace k životní situaci

K odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu je třeba souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu dle ust. § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, který je nezbytný k vydání rozhodnutí podle stavebních předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat fyzická nebo právnická osoba, v jejímž zájmu má k odnětí zemědělské půdy dojít.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

K udělení souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu je třeba podat žádost doloženou náležitostmi.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost s uvedením veškerých náležitostí.

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířov, odbor životního prostředí

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Havířov, odbor životního prostředí, Svornosti 86/2, Havířov-Město
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K udělení souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu je třeba podat žádost doloženou náležitostmi :
• údaje katastru nemovitostí o pozemcích, které jsou navrhovány k odnětí,
• výměry parcel nebo jejich částí,
• zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence,
• výpis z katastru nemovitostí,
• vyjádření vlastníků dotčených parcel,
• výpočet odvodů za zábor zemědělské půdy ( nejde-li o případ, kdy se odvody nepředepisují),
• plán rekultivace ( v případě dočasného odnětí ),
• předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh jejich hospodárného využití,
• plná moc v případě zastupování

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K žádosti není předepsaný tiskopis, doporučuje se využít formulář „Žádost o souhlas k vynětí ze ZPF“, který lze získat u Magistrátu města Havířova,odboru životního prostředí, v elektronické podobě ke stažení na internetových stránkách Magistrátu města.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu se předepisuje odvod. Paragraf 11 odst. 3 a násl. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, stanoví, kdy se odvody nepředepisují.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou stanoveny správním řádem.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení je fyzická nebo právnická osoba, v jejímž zájmu má k odnětí zemědělské půdy dojít, nebo má vlastnický vztah k pozemku, který je vynětím dotčen.

Elektronická služba, kterou lze využít

e-mail: babisova.anna@havirov.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany zemědělské půdy, zák. č. 402/2010 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, příloha č. 22 vyhlášky č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška).

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany zemědělské půdy.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzické osobě, která neoprávněně odejme zemědělskou půdu může být uložena pokuta až do výše 5 000,- Kč.
Právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání může být za neoprávněné odnětí zemědělské půdy uložena pokuta až do výše pětisetnásobku minimální mzdy.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí Magistrátu města Havířova

Kontaktní osoba

Anna Babišová, tel. 59 68 03 120

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

30.1.2019

Popis byl naposledy aktualizován

30.1.2019