Závazné stanovisko k územnímu řízení, stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.

V jakém případě ve věci jednat: 

Příslušným orgánem ochrany ovzduší je místně příslušný pověřený obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Charakteristika úkonu: 

Vydání závazného stanoviska k územnímu řízení, stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Výsledek úkonu: 

Závazné stanovisko potřebuje investor stavby dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší k územnímu řízení, stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu, pokud je součástí stavby stacionární zdroj znečišťování ovzduší neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší (např. kotel o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, krbová kamna či krbová vložka o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 300 kW, čistička odpadních vod apod.). Stacionární zdroj znečišťování ovzduší je ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka nebo činnost, která znečišťuje nebo by mohla znečišťovat ovzduší.

Kdy věc řešit: 

Podání písemné žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska nebo závazného stanoviska na odbor životního prostředí.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska nebo závazného stanoviska. Přesný popis a technickou specifikaci stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. U spalovacích zdrojů (kotlů, krbových kamen, krbových vložek) výrobní typ spalovacího zdroje, jmenovitý tepelný příkon a palivo. U čističek odpadních vod výrobní typ, projektovanou kapacitu a způsob svedení přečištěných odpadních vod. U ostatních zdrojů znečišťování ovzduší (např. chovů hospodářských zvířat, zpracování dřeva, přestříkávání vozidel, lakování, odmašťování a čištění povrchů, svařování, obrábění kovů apod.) název a popis zdroje, popis technologie, roční spotřeba materiálu popř. projektovaná spotřeba nebo kapacita.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Písemná žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska nebo závazného stanoviska. Přesný popis a technickou specifikaci stacionárního zdroje znečišťování ovzduší. U spalovacích zdrojů (kotlů, krbových kamen, krbových vložek) výrobní typ spalovacího zdroje, jmenovitý tepelný příkon a palivo. U čističek odpadních vod výrobní typ, projektovanou kapacitu a způsob svedení přečištěných odpadních vod. U ostatních zdrojů znečišťování ovzduší (např. chovů hospodářských zvířat, zpracování dřeva, přestříkávání vozidel, lakování, odmašťování a čištění povrchů, svařování, obrábění kovů apod.) název a popis zdroje, popis technologie, roční spotřeba materiálu popř. projektovaná spotřeba nebo kapacita.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Adresa e-podatelny: posta@havirov-city.cz, datová schránka: 7zhb6tn.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobním podáním žádosti na podatelně Magistrátu města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov - Město nebo osobním podáním na odboru životního prostředí  nebo českou poštou na adresu Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov - Město.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší se vydává bez poplatků.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Závazné stanovisko orgánu ochrany ovzduší se vydává bez poplatků.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Dávky ani plnění nejsou předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Nesouhlas se závazným stanoviskem lze uplatnit u příslušného stavebního úřadu, který vydává rozhodnutí v předmětné věci. Závazné stanovisko lze přezkoumat v odvolacím řízení proti rozhodnutí stavebního úřadu, které bude tímto závazným stanoviskem podmíněno.

Časté dotazy: 

-

Sankce: 

Pokud fyzická osoba (provozovatel stacionárního zdroje) neuvede do provozu nebo neprovozuje stacionární zdroj a činnosti nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými zákonem o ochraně ovzduší, dopustí se přestupku dle § 23 odst. 1 písm. b), za který jí bude uložena pokuta do 50 000 Kč. Pokud právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající (provozovatel stacionárního zdroje) neuvede do provozu nebo neprovozuje stacionární zdroj o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými zákonem o ochraně ovzduší nebo jeho prováděcími právními předpisy nebo výrobcem, dopustí se správního deliktu dle § 25 odst. 1 písm. g), za který jí bude uložena pokuta do 50 000 Kč.

Působnost: 

Jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti.

Oblast: 

Životní prostředí – ochrana ovzduší.

Klíčová slova: 

Životní prostředí – ochrana ovzduší.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

1.1.2022

Konec platnosti popisu úkonu: 

Po dobu platnosti legislativy.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Úkon se vede ve vnitřním informačním systému magistrátu.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor životního prostředí.

Kontaktní osoba: 

Ing. Šárka Kotasová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
28. 2. 2024
Popis byl naposledy aktualizován: 
28. 2. 2024