Žádost o vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění

Základní informace k životní situaci: 

Každý, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení anebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo pozemních vod, má právo, aby po dostatečném doložení záměru obdržel vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Fyzické nebo právnické osoby

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Podmínky pro vydání vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění:
1. situaci širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1: 10 000 až 1: 50 000
2. situační výkres současného stavu v kopii katastrální mapy s popisem a zakreslením záměru a vyznačením účinků na okolí,
3. stanovisko správce povodí k předkládanému záměru,
4. dosud vydaná povolení, souhlasy a vyjádření vodoprávních úřadů, týkající se staveb, zařízení nebo činností, pokud se záměr týká jejich změn, změn jejich užívání nebo jejich odstranění

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Písemnou žádost pošlete poštou nebo podejte osobně na sekretariátu odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova, 1. p., č. dv. B-113 nebo na podatelně Magistrátu města Havířov, přízemí č. dv. A-003, s uvedením veškerých náležitostí.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, v rámci působnosti obce s pověřeným obecním úřadem a v působnosti obce s rozšířenou působností.
Do působnosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje patří vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění v případech, kdy je příslušný vydávat povolení (§ 107, písm. j – m, písm. w zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířov, odbor životního prostředí, Svornosti 86/2, Havířov-Město
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

• situaci širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1: 10 000 až 1: 50 000
• situační výkres současného stavu v kopii katastrální mapy s popisem a zakreslením záměru a vyznačením účinků na okolí,
• stanovisko správce povodí k předkládanému záměru,
• dosud vydaná povolení, souhlasy a vyjádření vodoprávních úřadů, týkající se staveb, zařízení nebo činností, pokud se záměr týká jejich změn, změn jejich užívání nebo jejich odstranění

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formulář „Žádost o vyjádření“ lze získat na Magistrátu města Havířova, odboru životního prostředí, v elektronické podobě ke stažení na internetových stránkách Magistrátu města Havířova.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Lhůty jsou stanoveny ustanovením § 115 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Opravné prostředky nejsou stanoveny

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor životního prostředí Magistrátu města Havířova
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
5. 8. 2020
Popis byl naposledy aktualizován: 
5. 8. 2020