Žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby do 50 m od lesa, příp. na lesním pozemku

V jakém případě ve věci jednat: 

V případě, že je stavba navržena ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesního pozemku, příp. na lesním pozemku. Žadatel - stavebník, investor. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží zástupce písemnou plnou moc s uvedením rozsahu zplnomocnění.

Charakteristika úkonu: 

K umístění staveb, zařízení a terénním úpravám na pozemcích, které se nacházejí ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa, je nezbytný souhlas orgánu státní správy lesů. Souhlas, který je možno vázat na podmínky, je závazným stanoviskem.

Výsledek úkonu: 

Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů.

Kdy věc řešit: 

Podáním písemné žádosti o vydání souhlasu s umístěním stavby do 50 m od lesa (osobně, poštovní přepravou nebo prostřednictvím datové schránky).

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Vedle vyplněné žádosti o vydání souhlasu s umístěním stavby do 50 m od lesa je zapotřebí doložit snímek katastrální mapy se zákresem situace stavby. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží zástupce plnou moc s uvedením rozsahu zplnomocnění.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Stejné podklady jako v předešlém bodě.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Adresa e-podatelny: posta@havirov-city.cz, datová schránka: 7zhb6tn.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobním podáním žádosti na podatelně Magistrátu města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov - Město nebo osobním podáním na odboru životního prostředí nebo českou poštou na adresu Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov – Město.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Bez poplatku.

Opravné prostředky: 

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat odvolání. V souladu s ustanovením § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, lze podat odvolání do podmínek tohoto závazného stanoviska pouze prostřednictvím odvolání do správního rozhodnutí, pro které je toto závazné stanovisko vydáno.

Časté dotazy: 

1. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?  Na odboru životního prostředí – oddělení ekologie krajiny s příslušným pracovníkem státní správy lesů, a to ve stanovených úředních dnech a hodinách.

2. Jaké doklady je nutné mít s sebou? Žádost a situaci stavby. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží zástupce plnou moc s uvedením rozsahu zplnomocnění.

3. Kde je formulář k dispozici? Na stránkách města v sekci Odbor životního prostředí – Ostatní – Žádost o vydání souhlasu s umístěním stavby do 50 m od lesa nebo na Magistrátu města Havířova, odboru životního prostředí.

4. Jaké jsou lhůty pro vyřízení? Orgán státní správy lesů vydá závazné stanovisko podle správního řádu (není samostatným správním rozhodnutím) ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti, ve zvláště složitých případech do 60 dnů.

5. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace? Závazné stanovisko se zasílá pouze žadateli.

6. Kdy zažádat o vydání souhlasu s umístěním stavby do 50 m od lesa? Souhlas s umístěním stavby je zapotřebí v případě umísťování stavby ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa nebo přímo na lesním pozemku. Tento souhlas může být rovněž vydán jako součást koordinovaného závazného stanoviska, vydaného Magistrátem města Havířova, odborem životního prostředí.

Sankce: 

-

Působnost: 

Jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti.

Oblast: 

Státní správa lesů.

Klíčová slova: 

Závazné stanovisko, do 50 m od lesa, žádost,

Počátek platnosti popisu úkonu: 

9.6.2023

Konec platnosti popisu úkonu: 

Po dobu platnosti legislativy.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Úkon se vede ve vnitřním informačním systému magistrátu.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor životního prostředí.

Kontaktní osoba: 

Ing. Helena Tihounová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
28. 2. 2024
Popis byl naposledy aktualizován: 
28. 2. 2024
Datum konce platnosti popisu: 
9. 6. 2023