Žádost o vydání rozhodnutí o opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku

Základní informace k životní situaci: 

Nelesní pozemky (na nich se nacházející osoby, stavby a zařízení), které sousedí s lesními pozemky nebo se nacházejí v jejich blízkosti, mohou být ohroženy zejména pádem stromů, nebo kamení, případně sesuvem půdy z těchto pozemků. V takovém případě může orgán státní správy lesů udělit rozhodnutím vlastníkovi ohrožené nemovitosti oprávnění provést opatření k zajištění osob a majetku před hrozícím nebezpečím z lesních pozemků. Vlastník lesa je povinen uložené opatření strpět.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Vlastník ohrožené nemovitosti, investor stavby a zařízení

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Žádost, která musí obsahovat identifikační údaje žadatele, doklad o vlastnictví ohrožené nemovitosti (výpis z evidence katastru nemovitostí), situaci ohroženého pozemku nebo stavby.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Podáním žádosti s uvedenými náležitostmi

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířov, odbor životního prostředí, Svornosti 86/2, Havířov-Město
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod.
čtvrtek 8:00 – 14:00 hod.
úterý a pátek 8:00 – 12:00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Osobní kontakt není nutný, žádost s podklady lze zaslat.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Nejsou předepsány

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Do 30 dnů, ve zvláště složitých případech do 60 dnů

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Magistrátu města Havířova, odboru životního prostředí.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor životního prostředí Magistrátu města Havířova
Kontaktní osoba: 
Ing. Helena Tihounová, tel. 596 803 338
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
5. 8. 2020
Popis byl naposledy aktualizován: 
5. 8. 2020