Žádost o vydání loveckého lístku

V jakém případě ve věci jednat: 

Žadatelem je občan ČR (u nezletilých zákonný zástupce) nebo cizinec, který doloží k žádosti příslušné doklady.

Charakteristika úkonu: 

Vydání loveckého lístku.

Výsledek úkonu: 

Vydání loveckého lístku.

Kdy věc řešit: 

Podáním písemné žádosti o vydání loveckého lístku (osobně, poštovní přepravou nebo prostřednictvím datové schránky).

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Vedle vyplněné žádosti o vydání loveckého lístku je to doklad o tom, že složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem; u cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině), doklad totožnosti, příp. doklad totožnosti zákonného zástupce u nezletilých, doklad o pojištění, doklad o zaplacení správního poplatku. Výpis z evidence Rejstříku trestů pořizuje orgán státní správy myslivosti. (Viz sekce Žádosti a formuláře – Odbor životního prostředí – Ostatní – Žádost o vydání loveckého lístku).

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Stejné podklady jako v předešlém bodě.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Adresa e-podatelny: posta@havirov-city.cz, datová schránka: 7zhb6tn.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobním podáním žádosti na podatelně Magistrátu města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov - Město nebo osobním podáním na odboru životního prostředí nebo českou poštou na adresu Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov - Město.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Jsou předepsány tyto správní poplatky za vydání loveckého lístku: LL na 1 den – 30 Kč, 5 dní – 50 Kč, 30 dní – 70 Kč, 6 měsíců – 100 Kč, 1 rok – 150 Kč, 1 rok pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce – 75 Kč, na dobu neurčitou – 1 000 Kč.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Viz předešlý bod.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Bez poplatku.

Opravné prostředky: 

-

Časté dotazy: 

Kde a kdy získám žádost o vydání loveckého lístku? Na Magistrátu města Havířova, odbor životního prostředí, a to ve stanovených úředních dnech a hodinách nebo na stránkách města v sekci Odbor životního prostředí – Ostatní – Žádost o vydání loveckého lístku.

Sankce: 

Orgán státní správy myslivosti uloží pokutu ve výši do 30 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 48a zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, loví zvěř bez povinných náležitostí.

Působnost: 

Jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti.

Oblast: 

Myslivost.

Klíčová slova: 

Lovecký lístek, poplatek, zkouška z myslivosti, žák, posluchač, pojištění.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

9.6.2023

Konec platnosti popisu úkonu: 

Po dobu platnosti legislativy.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Úkon se vede v agendovém informačním systému magistrátu.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor životního prostředí.

Kontaktní osoba: 

Ing. Helena Tihounová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
28. 2. 2024
Popis byl naposledy aktualizován: 
28. 2. 2024
Datum konce platnosti popisu: 
9. 6. 2023