Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

V jakém případě ve věci jednat: 

Dokončenou stavbu vodního díla, případně část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.

Charakteristika úkonu: 

Vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí pro stavby vodních děl.

Výsledek úkonu: 

Kolaudační souhlas.

Kdy věc řešit: 

Po dokončení stavby vodního díla.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Žádost o vydání kolaudační souhlas podle § 22 a přílohy č. 14 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, včetně požadovaných příloh podle charakteru vodního díla. Žádost lze naleznout na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor životního prostředí.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Dokládají se stejné podklady, jako při podání provedeném elektronicky.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Adresa e-podatelny: posta@havirov-city.cz, datová schránka: 7zhb6tn.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobním podáním žádosti na podatelně Magistrátu města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov - Město nebo osobním podáním na odboru životního prostředí  nebo českou poštou na adresu Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov-Město.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

V případě, že bude o vydání kolaudačního souhlasu požádáno před termínem dokončení stavby, který je uveden v rozhodnutí o povolení stavby vodního díla, nehradí se žádné poplatky spojené s vydáním kolaudačního souhlasu. V opačném případě je vydání kolaudačního souhlasu zpoplatněno dle položky 20 zákona č. zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, částkou 500 Kč za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu, související s místním šetřením.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Výše poplatku je stejná jako v případě elektronického podání žádosti.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem.

Opravné prostředky: 

Kolaudační souhlas není správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat. Kolaudační souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Kolaudační souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Proti kolaudačnímu rozhodnutí a rozhodnutí o zamítnutí žádosti se lze odvolat. Odvolání je třeba podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním u Magistrátu města Havířova, odbor životního prostředí.

Časté dotazy: 

Jaké doklady je nutné ke kolaudaci doložit?
Jaký je poplatek za vydání kolaudačního souhlasu?

Sankce: 

Fyzická, právnická nebo fyzická podnikající osoba se dopustí přestupku tím, že podle § 178 odst. 1 písm. e) stavebního zákona v rozporu s § 119 odst. 1 užívá stavbu, kterou lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, bez zajištění zkoušek a měření a jejich vyhodnocení, nebo takové užívání umožní jiné osobě, podle § 178 odst. 1 písm. f) stavebního zákona v rozporu s § 119 odst. 1 užívá stavbu bez kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, nebo takové užívání umožní jiné osobě. Podle § 178 odst. 3 stavebního zákona lze za přestupek podle § 178 odst. 1 písm. e) stavebního zákona uložit pokutu do 200 000 Kč, za přestupek podle § 178 odst. 1 písm. f) stavebního zákona lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

U staveb vodních děl, které nevyžadují kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí se na stavebníka vztahují povinnosti podle § 152 stavebního zákona, jejichž nedodržení je přestupkem podle § 178 odst. 2 písm. k) stavebního zákona, za který lze podle § 178 odst. 3 stavebního zákona uložit pokutu do 200 000 Kč. Stavebník je povinen podle § 152 odst. 3 písm. d) stavebního úřadu ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek, zejména závěrečnou kontrolní prohlídku po dokončení stavby, na které vodoprávní úřad zkontroluje dodržení podmínek stavebního povolení, společného povolení, souhlasu nebo společného souhlasu a povinností podle § 152 stavebního zákona.

Působnost: 

Jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti.

Oblast: 

Vodoprávní úřad.

Klíčová slova: 

Kolaudace, kolaudační souhlas, vodní dílo, užívání stavby, poplatek.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

1.1.2022

Konec platnosti popisu úkonu: 

Po dobu platnosti legislativy.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Centrální registr vodoprávní evidence (CRVE).

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor životního prostředí.

Kontaktní osoba: 

Ing. Jana Hlaváčková.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
28. 2. 2024
Popis byl naposledy aktualizován: 
28. 2. 2024