Žádost o udělení souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění

Základní informace k životní situaci: 

Souhlasu vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není povolení podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to:
1. ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry,
2. ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,
3. ke stavbám, k těžbě nerostů nebo terénním úpravám v záplavových územích,
4. ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku,
5. ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Fyzické nebo právnické osoby

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Podmínky pro udělení souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění:
• situaci širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1: 10 000 až 1: 50 000,
• kopii katastrální mapy území, jehož se souhlas týká, s popisem a zakreslením záměru místa stavby, zařízení nebo činnosti,
• dokumentaci zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti, včetně odborného posouzení jejich vlivu na odtokové poměry, pokud mohou být dotčeny,
• stanovisko správce povodí k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti,
• vyjádření příslušného správce vodního toku k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti, jde-li o záměr související s tímto vodním tokem.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Písemnou žádost pošlete poštou nebo podejte osobně na sekretariátu odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova, 1. p., č. dv. B-113 nebo na podatelně Magistrátu města Havířov, přízemí č. dv. A-003, s uvedením veškerých náležitostí.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí v rámci působnosti obce s pověřeným obecním úřadem a v působnosti obce s rozšířenou působností

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířov, odbor životního prostředí, Svornosti 86/2, Havířov-Město
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

• situaci širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1: 10 000 až 1: 50 000,
• kopii katastrální mapy území, jehož se souhlas týká, s popisem a zakreslením záměru místa stavby, zařízení nebo činnosti,
• dokumentaci zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti, včetně odborného posouzení jejich vlivu na odtokové poměry, pokud mohou být dotčeny,
• stanovisko správce povodí k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti,
• vyjádření příslušného správce vodního toku k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti, jde-li o záměr související s tímto vodním tokem.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formulář „Žádost o udělení souhlasu“ lze získat na Magistrátu města Havířova, odboru životního prostředí, v elektronické podobě ke stažení na internetových stránkách Magistrátu města Havířova.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Lhůty jsou stanoveny ustanovením § 115 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Proti rozhodnutí o udělení souhlasu lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, podáním učiněným u odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Jedná se o porušení dalších povinností dle § 116, odst. 1, písm. d), bod 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění. Dle § 122 citovaného zákona se pokuta uloží v rozmezí od 20 000 Kč do 1 000 000 Kč.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor životního prostředí Magistrátu města Havířova
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
5. 8. 2020
Popis byl naposledy aktualizován: 
5. 8. 2020