Žádost o stavební povolení pro vodní dílo

Základní informace k životní situaci: 

Stavební povolení vodoprávního úřadu dle §15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů je zapotřebí k provedení vodních děl.
Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, k ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaných zákonem č. 254/2001 Sb. a to zejména:
• přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže,
• stavby jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků,
• stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění vod před jejich vypouštěním do kanalizací,
• stavby na ochranu před povodněmi,
• stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků,
• stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích,
• stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu,
• stavby odkališť,
• stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod,
• studny,
• stavby k hrazení bystřin a strží (pokud zákon 289/1995 Sb., nestanoví jinak),
• jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle §8 vodního zákona.
Za vodní díla se nepovažují jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků na jednotlivých pozemcích a stavbách k zachycení vody a k ochraně jednotlivých pozemků a staveb proti škodlivým účinkům povrchových nebo podzemních vod, jakož i jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků k akumulaci odpadních vod (žumpy) a vodovodní a kanalizační přípojky. Za vodní díla se také nepovažují průzkumné hydrogeologické vrty a další zařízení realizovaná v rámci geologických prací.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Procesně způsobilé fyzické nebo právnické osoby (§29 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů), které hodlají zřídit popř. změnit stavbu vodního díla

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Před podáním žádosti je nutné získat doklady a podklady, které se přikládají k žádosti o stavební povolení podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb.o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů a další doklady podle vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Písemnou žádost pošlete poštou nebo podejte osobně na sekretariátu odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova, 1.p., č.dv. B-113 nebo na podatelně Magistrátu města Havířov, přízemí č. dv. A-003, s uvedením veškerých náležitostí.

Žádost o stavební povolení se podává na předepsaném formuláři, jenž je přílohou vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů včetně dalších dokladů podle vyhlášky č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Obecně platí pro každé podání správní řád - tzn. že podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno jej učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

Pokud podání nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže odbor životního prostředí Magistrátu města Havířova podateli nedostatky odstranit, popřípadě jej vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstranil; zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh jeho vyřizování.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí v rámci působnosti obce s pověřeným obecním úřadem a v působnosti obce s rozšířenou působností

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířov, odbor životního prostředí, Svornosti 86/2, Havířov-Město
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Žádost o stavební povolení sepsanou na předepsaném vzoru žádosti podle přílohy č. 6 vyhlášky 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu včetně dokladů podle vyhlášky č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formulář „Žádost o stavební povolení pro vodní dílo“ lze získat na Magistrátu města Havířova, odboru životního prostředí, v elektronické podobě ke stažení na internetových stránkách Magistrátu města Havířova.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Rozhodnutí o stavebním povolení pro vodní díla jsou zpoplatněna podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Uvedeny jsou vybrané části zákona - viz příloha Poplatky

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci jsou stanoveny v ustanovení §115, odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů, a to nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení a ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
Vyhláška č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Proti rozhodnutí o povolení stavby vodního díla lze podat odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, podáním učiněným u odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Za správní delikty na úseku stavebního zákona ukládá vodoprávní úřad pokuty podle ustanovení § 179 a § 181 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
• provádí změnu stavby bez stavebního povolení (pokuta až do 500 000,- Kč)
• provádí novou stavbu bez stavebního povolení (pokuta až do 1 000 000,- Kč)
• provádí bez stavebního povolení stavbu nebo její změnu v chráněném území nebo ochranném pásmu a nebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území (pokuta až do 2 000 000,- Kč)
Právnická nebo fyzická podnikající osoba se dopustí správního deliktu tím, že
• provádí změnu stavby bez stavebního povolení (pokuta až do 500 000,- Kč)
• provádí novou stavbu bez stavebního povolení (pokuta až do 1 000 000,- Kč)
• provádí bez stavebního povolení stavbu nebo její změnu v chráněném území nebo ochranném pásmu a nebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území (pokuta až do 2 000 000,- Kč)

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor životního prostředí Magistrátu města Havířova
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
5. 8. 2020
Popis byl naposledy aktualizován: 
5. 8. 2020