Žádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu

Základní informace k životní situaci: 

K odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu je třeba souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu dle ust. § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, který je nezbytný k vydání rozhodnutí podle stavebních předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

V této věci je oprávněna jednat fyzická nebo právnická osoba, v jejímž zájmu má k odnětí zemědělské půdy dojít.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

K udělení souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu je třeba podat žádost doloženou náležitostmi.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Podejte písemnou žádost s uvedením veškerých náležitostí.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířov, odbor životního prostředí

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířov, odbor životního prostředí, Svornosti 86/2, Havířov-Město
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

K udělení souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu je třeba podat žádost doloženou náležitostmi :
• údaje katastru nemovitostí o pozemcích, které jsou navrhovány k odnětí,
• výměry parcel nebo jejich částí,
• zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence,
• výpis z katastru nemovitostí,
• vyjádření vlastníků dotčených parcel,
• výpočet odvodů za zábor zemědělské půdy ( nejde-li o případ, kdy se odvody nepředepisují),
• plán rekultivace ( v případě dočasného odnětí ),
• předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh jejich hospodárného využití,
• plná moc v případě zastupování

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

K žádosti není předepsaný tiskopis, doporučuje se využít formulář „Žádost o souhlas k vynětí ze ZPF“, který lze získat u Magistrátu města Havířova,odboru životního prostředí, v elektronické podobě ke stažení na internetových stránkách Magistrátu města.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu se předepisuje odvod. Paragraf 11 odst. 3 a násl. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, stanoví, kdy se odvody nepředepisují.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Lhůty jsou stanoveny správním řádem.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 

Účastníkem řízení je fyzická nebo právnická osoba, v jejímž zájmu má k odnětí zemědělské půdy dojít, nebo má vlastnický vztah k pozemku, který je vynětím dotčen.

Elektronická služba, kterou lze využít: 

e-mail: babisova.anna@havirov-city.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany zemědělské půdy, zák. č. 402/2010 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, příloha č. 22 vyhlášky č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška).

Jaké jsou související předpisy: 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Fyzické osobě, která neoprávněně odejme zemědělskou půdu, může být uložena pokuta až do výše 5 000,- Kč.
Právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání může být za neoprávněné odnětí zemědělské půdy uložena pokuta až do výše pětisetnásobku minimální mzdy.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor životního prostředí Magistrátu města Havířova
Kontaktní osoba: 
Anna Babišová, tel. 596 803 120
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
4. 8. 2020
Popis byl naposledy aktualizován: 
8. 9. 2021