Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Základní informace k životní situaci: 

Ke kácení dřevin (rostoucích mimo les) je třeba povolení orgánu ochrany přírody, pokud není stanoveno jinak. Povolení není třeba, jde-li o dřeviny se stanovenou velikostí (stromy do obvodu kmene 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m²) a dále jde–li o stromy u obytných domů ve stavebně oplocených zahradách v zastavěných územích obcí.
Povolení není dále zapotřebí třeba z důvodů pěstebních (obnova, výchovná probírka porostů), zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (např. kácení v ochranných pásmech zařízení plynárenské a elektrizační soustavy). Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění. Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Kácení z těchto důvodů je třeba oznámit orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Žádost o povolení kácení dřevin podává vlastník, v případě spoluvlastnictví všichni vlastníci (dále žadatel) pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka(ů) pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Podání žádosti, která musí obsahovat jméno, datum narození a adresu žadatele(ů),doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit z katastru nemovitostí či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les. Dále specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu, udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí a zdůvodnění žádosti. Oznámení o kácení dřevin musí obsahovat stejné náležitosti, s výjimkou případů, kdy se jedná o kácení dřevin, jejichž stavem je bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Podáním žádosti s předepsanými náležitostmi nebo podáním oznámení s předepsanými náležitostmi.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířov, odbor životního prostředí, Svornosti 86/2, Havířov-Město
pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod.
čtvrtek 8:00 – 14:00 hod.
úterý a pátek 8:00 – 12:00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Osobní kontakt není nutný, žádost s podklady lze zaslat.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách města a přímo v kanceláři B111a odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Do 60 dnů, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 

Přihlášená občanská sdružení

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: 

V případě potřeby je možno požadovat např. znalecké posudky a hodnocení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Jaké jsou související předpisy: 

zákon 500/2004 Sb., správní řád

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Magistrátu města Havířova, odboru životního prostředí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

1) Fyzické osobě, která poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les, pokutu ve výši do 20 tis. Kč. V případě, že se jedná o skupinu dřevin, pokutu ve výši do 100 tis. Kč.
2) Právnické osobě a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les, pokutu ve výši do 1 mil. Kč.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor životního prostředí Magistrátu města Havířova
Kontaktní osoba: 
Ing. Jan Smola, tel. 596 803 338
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
4. 8. 2020
Popis byl naposledy aktualizován: 
4. 8. 2020