Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Fyzické nebo právnické osoby

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Podmínky pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace nebo jeho změnu dle § 16 zákona č. 254/2001 Sb.:
o Doložit situaci širších vztahů místa vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace a jeho okolí, včetně označení kanalizace, do níž je vypouštění uvažováno, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1: 10 000 až 1: 50 000,
o kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace,
o souhlas vlastníka, popřípadě provozovatele kanalizace, s vypouštěním odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace,
o doklad o ověření požadovaných vlastností zařízení určeného k čištění nebo zneškodňování odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky v případě, že se prokazuje účinnost zařízení k čištění nebo zneškodňování odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky
o rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují zvláštní právní předpisy.
Žadatel předkládá k žádosti o změnu povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace podle povahy změny výše uvedené doklady a doklad o tom, že je právním nástupcem toho, komu bylo stávající povolení vydáno, bylo-li vydáno jinému subjektu.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Písemnou žádost pošlete poštou nebo podejte osobně na sekretariátu odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova, 1. p., č. dv. B-113 nebo na podatelně Magistrátu města Havířova, v přízemí, č. dv. A-003, s uvedením veškerých náležitostí.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí, v rámci působnosti obce s rozšířenou působností

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířov, odbor životního prostředí, Svornosti 86/2, Havířov-Město
I. poschodí, kanceláře č. B-102, B-110
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

viz výše

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu
Formulář je k dispozici v elektronické podobě na této stránce v části "Přílohy".

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Lhůty jsou stanoveny ustanovením § 115 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění, v jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníky vodoprávního řízení, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně. V ostatních případech rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

o Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
o Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Proti rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, podáním učiněným u odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Jedná se o nedovolené vypouštění vod dle § 116, odst. 1, písm. b) zákona č. 254/2001 Sb. Dle § 118 citovaného zákona se pokuta uloží v rozmezí od 10 000 Kč do 10 000 000 Kč.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
odbor životního prostředí Magistrátu města Havířova
Kontaktní osoba: 
Ing. Hlaváčková, 596 803 366, Ing. Krzyžánková, 596 803 366, Ing. Polášková, 596 803 277, Ing. Walderová, 596 803 277
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
4. 8. 2020
Popis byl naposledy aktualizován: 
4. 8. 2020