Žádost o povolení k užívání vodních děl

Základní informace k životní situaci: 

Dokončenou stavbu vodního díla, popřípadě její část schopnou užívání nebo tu část stavby, na které byla provedena změna, pokud tyto stavby byly pravomocně povoleny přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí, ve kterém, je-li to zapotřebí, se stanoví podmínky pro užívání stavby.
Dokončenou stavbu vodního díla, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení, bylo-li u ní stanoveno provedení zkušebního provozu nebo stanoveno ve stavebním povolení, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Před vydáním kolaudačního souhlasu provede stavební úřad závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, od které může upustit, pokud stavebník k žádosti o kolaudační souhlas předloží odborný posudek (certifikát) autorizovaného inspektora (§ 149, odst. 1, písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Návrh na kolaudaci stavby může podat stavebník. Návrh může podat i budoucí uživatel (provozovatel), musí však stavebnímu úřadu předložit písemnou smlouvu se stavebníkem o užívání stavby.
Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný speciální stavební úřad pro vodní díla, kterým je odbor životního prostředí Magistrátu města Havířova.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Před podáním návrhu je nutné získat doklady a podklady, které se přikládají k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí podle ustanovení § 7c vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, žádost o kolaudační souhlas podle ustanovení § 11a vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů nebo oznámení o užívání stavby dle ustanovení § 11d vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Písemnou žádost pošlete poštou nebo podejte osobně na sekretariátu odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova, 1. p., č. dv. B-113 nebo na podatelně Magistrátu města Havířov, přízemí č. dv. A-003, s uvedením veškerých náležitostí.

Žádost o povolení k užívání vodního díla se podává na předepsaném formuláři, jenž je přílohou vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, včetně dalších dokladů podle vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Obecně platí pro každé podání správní řád - tzn. že podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno jej učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě, bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje nebo žádá.
Pokud podání nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže odbor životního prostředí Magistrátu města Havířov podateli nedostatky odstranit, popřípadě jej vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstranil; zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh jeho vyřizování.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí v rámci působnosti obce s pověřeným obecním úřadem a v působnosti obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířov, odbor životního prostředí, Svornosti 86/2, Havířov-Město
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Žádost o povolení k užívání stavby vodního díla sepsanou na předepsaném vzoru žádosti podle přílohy č. 10 vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu spolu s doklady uvedenými v §7c vyhlášky č. 432/2001 Sb., žádost o kolaudační souhlas k užívání vodního díla na předepsaném vzoru žádosti podle přílohy č. 14 vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů spolu s doklady uvedenými v § 11a vyhlášky č. 432/2001 Sb., nebo oznámení užívání stavby vodního díla na předepsaném vzoru žádosti podle přílohy č. 15 vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu spolu s doklady uvedenými v § 11d vyhlášky č. 432/2001 Sb.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formulář „Žádost o povolení k užívání vodního díla“ lze získat na Magistrátu města Havířova, odboru životního prostředí, v elektronické podobě ke stažení na internetových stránkách Magistrátu města Havířova.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Rozhodnutí o povolení k užívání vodního díla, kolaudační souhlas a oznámení užívání stavby není zpoplatněno.
Místní šetření při kolaudaci stavby není zpoplatněno v případě, že je prováděno ve lhůtě stanovené pro dokončení stavby ve stavebním povolení.
V případě, že je místní šetření prováděno po lhůtě stanovené k dokončení stavby ve stavebním povolení, je zpoplatněno podle položky 20 zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony doplňujícího zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Uvedeny jsou vybrané části zákona:

POLOŽKA 20
Místní šetření za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu Kč 500,-
Místní šetření za každou započatou hodinu v mimo pracovní dobu v pracovních dnech Kč 1000,-
Místní šetření za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu Kč 2000,-
Poplatek lze uhradit v hotovosti u odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci jsou stanoveny v ustanovení § 115, odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů, a to nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení a ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: 

K ústnímu jednání spojenému s místním šetřením, které je povinně prováděno v rámci kolaudačního řízení, žadatel předkládá doklady uvedené dle vyhlášky č. 1/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, pokud je nepředložil již s žádostí o povolení k užívání stavby vodního díla.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Proti rozhodnutí o povolení užívání stavby vodního díla lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, podáním učiněným u odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Za správní delikty na úseku stavebního zákona ukládá vodoprávní úřad pokuty podle ustanovení § 178 a § 180 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:
• užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, pokud bylo takového rozhodnutí třeba, nebo umožní jiné osobě užívat stavbu bez kolaudačního rozhodnutí (pokuta až do 1 000 000,- Kč)
Právnická nebo fyzická podnikající osoba se dopustí správního deliktu tím, že:
• užívá stavbu bez kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu, pokud bylo takového rozhodnutí třeba, nebo umožní jiné osobě užívat stavbu bez kolaudačního rozhodnutí (pokuta až do 1 000 000,- Kč)

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor životního prostředí Magistrátu města Havířova
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
3. 8. 2020
Popis byl naposledy aktualizován: 
3. 8. 2020