Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu dle § 14 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění

Základní informace k životní situaci: 

Povolení k některým činnostem je třeba:
• k vysazování stromů nebo keřů v záplavovém území v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry,
• k těžbě písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod. z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku,
• ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů,
• k zasypávání odstavných ramen vodních toků,
• k vrácení vodního toku do původního koryta

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Fyzické nebo právnické osoby

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Podmínky pro vydání povolení k některým činnostem dle § 14 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. – žadatel předkládá k žádosti doklady podle povahy povolované činnosti:
• situaci širších vztahů místa výkonu činnosti a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1: 10 000 až 1: 50 000,
• doklady, jimiž se prokazují vlastnická nebo jiná práva žadatele k nemovitostem přímo dotčeným požadovaným povolením, pokud vodoprávní úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí,
• stanovisko správce povodí k povolované činnosti,
• vyjádření příslušného správce vodního toku k povolované činnosti, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku,
• kopii katastrální mapy území, jehož se povolení k některým činnostem týká, s popisem a vyznačením místa realizace těchto činností,
• rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy,
• dokumentace k povolované činnosti, včetně popisu jejich předpokládaných účinků na okolí.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Písemnou žádost pošlete poštou nebo podejte osobně na sekretariátu odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova, 1. p., č. dv. B-113 nebo na podatelně Magistrátu města Havířov, přízemí č. dv. A-003, s uvedením veškerých náležitostí.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí v rámci působnosti obce s pověřeným obecním úřadem a v působnosti obce s rozšířenou působností

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířov, odbor životního prostředí, Svornosti 86/2, Havířov-Město
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

• situaci širších vztahů místa výkonu činnosti a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1: 10 000 až 1: 50 000,
• doklady, jimiž se prokazují vlastnická nebo jiná práva žadatele k nemovitostem přímo dotčeným požadovaným povolením, pokud vodoprávní úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí,
• stanovisko správce povodí k povolované činnosti,
• vyjádření příslušného správce vodního toku k povolované činnosti, pokud se žádost o povolení týká tohoto vodního toku,
• kopii katastrální mapy území, jehož se povolení k některým činnostem týká, s popisem a vyznačením místa realizace těchto činností,
• rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy,
• dokumentace k povolované činnosti, včetně popisu jejich předpokládaných účinků na okolí.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formulář „Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu “ lze získat na Magistrátu města Havířova, odboru životního prostředí, v elektronické podobě ke stažení na internetových stránkách Magistrátu města Havířova.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Lhůty jsou stanoveny ustanovením § 115 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Proti rozhodnutí o povolení k některým činnostem lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, podáním učiněným u odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Jedná se o porušení jiných povinností dle § 116, odst. 1, písm. d), bod 8 zákona č. 254/2001 Sb. Dle § 122, odst. 1, písm. c) citovaného zákona se pokuta uloží v rozmezí od 10 000 Kč do 500 000 Kč.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor životního prostředí Magistrátu města Havířova
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
4. 8. 2020
Popis byl naposledy aktualizován: 
4. 8. 2020