Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění

Základní informace k životní situaci: 

Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (dále jen „povolení k nakládání s vodami“) je zejména třeba
1. jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi
1. k jejich odběru,
2. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci,
3. k využívání jejich energetického potenciálu,
4. k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání,
5. k jinému nakládání s nimi,
2. jde-li o podzemní vody
1. k jejich odběru,
2. k jejich akumulaci,
3. k jejich čerpání na účelem snižování jejich hladiny,
4. k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou,
5. k jinému nakládání s nimi,
3. k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, ze zdrojů do 10 000 EO
4. k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Fyzické nebo právnické osoby

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Podmínky pro vydání povolení k nakládání s vodami dle § 8, odst. 1, písm. a) až c) zákona č. 254/2001 Sb. – žadatel předkládá k žádosti doklady podle povahy druhu nakládání s vodami - viz příloha Doklady

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Písemnou žádost pošlete poštou nebo podejte osobně na sekretariátu odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova, 1. p., č.dv. B-113 nebo na podatelně Magistrátu města Havířov, přízemí č. dv. A-003, s uvedením veškerých náležitostí.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, odbor životního prostředí v rámci působnosti obce s pověřeným obecním úřadem a v působnosti obce s rozšířenou působností.
Do působnosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje patří vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění v případech, kdy je příslušný vydávat povolení (§ 107, písm. j – m, písm. w zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířov, odbor životního prostředí, Svornosti 86/2, Havířov-Město
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Viz výše

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formulář žádosti lze získat na Magistrátu města Havířova, odboru životního prostředí, v elektronické podobě ke stažení na internetových stránkách Magistrátu města Havířova.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Lhůty jsou stanoveny ustanovením § 115 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v platném znění. Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Proti rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, podáním učiněným u odboru životního prostředí Magistrátu města Havířova

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Jedná se o nedovolené vypouštění vod dle § 116, odst. 1, písm. b) zákona č. 254/2001 Sb. Dle § 118 citovaného zákona se pokuta uloží v rozmezí od 10 000 Kč do 10 000 000 Kč.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor životního prostředí Magistrátu města Havířova
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
4. 8. 2020
Popis byl naposledy aktualizován: 
4. 8. 2020