Udělení vyjádření k návrhům trasy nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí dle § 7 odst. 4 zákona č. 334/1992 b. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů

V jakém případě ve věci jednat: 

K návrhům trasy nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí je třeba vyjádření orgánu ochrany ZPF.

Charakteristika úkonu: 

K návrhu tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, je-li dotčen zemědělský půdní fond, se vyjádřuje orgán ochrany zemědělského půdního fondu, ve svém vyjádření navrhne opatření k ochraně.

Výsledek úkonu: 

Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k návrhům trasy nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí dle § 7 odst. 4 zákona č. 334/1992 b. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů.

Kdy věc řešit: 

Podáním žádosti o vyjádření k návrhům trasy nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí dle § 7 odst. 4 zákona č. 334/1992 b. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

•Vyplněnou žádost.
•Žádost o vyjádření podle § 7 odst. 4 musí kromě náležitostí podle správního řádu obsahovat:
a) zákres navrhované trasy nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí do snímku katastrální mapy se zobrazením jednotlivých dotčených parcel půdy patřící do zemědělského půdního fondu podle katastrálních území,
b) údaje o hydrologických a odtokových poměrech,
c) údaje o sítích zemědělských účelových komunikací a polních cest,
d) údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách dotčených pozemků a jejich zatřídění do tříd ochrany v případě, kde je možné alternativní umístění tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí,
e) stručné údaje o technickém řešení stavby.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Stejné podklady jako v předešlém bodě.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Adresa e-podatelny: posta@havirov-city.cz, datová schránka: 7zhb6tn.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobním podáním žádosti na podatelně Magistrátu města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov - Město nebo osobním podáním na odboru životního prostředí  nebo českou poštou na adresu Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov - Město.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Bez poplatku.

Opravné prostředky: 

-

Časté dotazy: 

Jaké jsou podklady k žádosti?  Viz. bod 7.

Sankce: 

-

Působnost: 

Jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti.

Oblast: 

Ochrana zemědělského půdního fondu.

Klíčová slova: 

Zemědělská půda, zemědělský půdní fond, odnětí půdy, odnímaná plocha, druh pozemku.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

9.6.2023

Konec platnosti popisu úkonu: 

Po dobu platnosti legislativy.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Úkon se vede ve vnitřním informačním systému magistrátu.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor životního prostředí.

Kontaktní osoba: 

Anna Babišová, Ludmila Hirmerová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
9. 6. 2023
Popis byl naposledy aktualizován: 
9. 6. 2023