Udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů

V jakém případě ve věci jednat: 

Žadatelem je ten, v jehož zájmu má k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dojít.

Charakteristika úkonu: 

K odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF (§ 9 odst. 1 zákona o ochraně ZPF). Záměr, který vyžaduje odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, nelze povolit bez tohoto souhlasu.

Výsledek úkonu: 

Souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu (závazné stanovisko nebo rozhodnutí), který slouží jako podklad pro řízení podle zvláštních předpisů, např. stavebního zákona nebo pro zápis změny druhu pozemku do katastru nemovitostí.

Kdy věc řešit: 

Podáním žádosti o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a předložení příslušných dokladů dle § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu musí kromě náležitostí podle správního řádu obsahovat účel zamýšleného odnětí, vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, životního prostředí a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější. Pokud je předmětem odnětí pouze etapa celkového záměru, žadatel uvede jeho konečný předpokládaný rozsah, zejména celkové požadavky na zemědělskou půdu.

K žádosti připojí:
a) údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu týká, s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k   dotčeným pozemkům, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence,
b) vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu se navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele, k navrhovanému odnětí nebo nejde-li o záměr, pro který je stanoven účel vyvlastnění zákonem, nebo nejde-li o záměr, pro který lze tuto zemědělskou půdu vyvlastnit,
c) výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně postupu výpočtu podle přílohy k tomuto zákonu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví,

d) plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy,
e) předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití,
f) vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2,
g) výsledky pedologického průzkumu,
h) údaje o odvodnění a závlahách,
i) údaje o protierozních opatřeních,
j) zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany,
k) informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem,
l) vyjádření podle § 7 odst. 4, jedná-li se o záměr tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Stejné podklady jako v předešlém bodě.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Adresa e-podatelny: posta@havirov-city.cz, datová schránka: 7zhb6tn.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobním podáním žádosti na podatelně Magistrátu města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov - Město nebo osobním podáním na odboru životního prostředí  nebo českou poštou na adresu Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov - Město.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Bez poplatku.

Opravné prostředky: 

Závazné stanovisko lze ve smyslu § 149 správního řadu přezkoumat v odvolacím řízení proti rozhodnutí, které bude tímto závazným stanoviskem podmíněno. Nadřízeným správním orgánem magistrátu je krajský úřad.

Časté dotazy: 

 Je odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu zpoplatněno ? Ano, až na výjimky, kdy  souhlasu není třeba (§ 9 odst. 2 zákona o ochraně ZPF) a u trvalého odnětí až na výjimky dle § 11a zákona o ochraně ZPF.

Sankce: 

Za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu bez souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu je sankce dle § 20 u fyzické osoby do výše 1.000.000 Kč a u právnické osoby do výše 10.000.000 Kč.

Působnost: 

Jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti. Odnětí zemědělské půdy do 1 ha je v kompetenci Magistrátu města Havířova, od 1 do 10 ha krajského úřadu a nad 10 ha Ministerstva životního prostředí.

Oblast: 

Ochrana zemědělského půdního fondu.

Klíčová slova: 

Zemědělská půda, zemědělský půdní fond, odnětí půdy, odnímaná plocha, druh pozemku.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

1.1.2022

Konec platnosti popisu úkonu: 

Po dobu platnosti legislativy.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Úkon se vede ve vnitřním informačním systému magistrátu.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor životního prostředí.

Kontaktní osoba: 

Anna Babišová, Ludmila Hirmerová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
9. 6. 2023
Popis byl naposledy aktualizován: 
9. 6. 2023