Stavební povolení na vodní dílo, které umožní nakládání s vodami a stavební povolení na stavby vodního díla citovaného v § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

V jakém případě ve věci jednat: 

Stavební povolení je potřeba pro provedení nové stavby vodního díla, která umožní nakládání s podzemními nebo povrchovými vodami, povolení k vypuštěné odpadních vod.

Charakteristika úkonu: 

Stavební povolení na vodní dílo, které umožní nakládání s vodami a stavební povolení na stavby vodního díla uvedeného v § 55 vodního zákona.

Výsledek úkonu: 

Stavební povolení pro stavbu vodního díla.

Kdy věc řešit: 

Stavební povolení je potřeba pro provedení nové stavby vodního díla, která umožní nakládání s podzemními nebo povrchovými vodami, povolení k vypuštěné odpadních vod. Dále k povolení stavebních úprav vodního díla, kterými se mění vzhled stavby, zasahuje se do nosných konstrukcí stavby, mění se způsob užívání stavby a dalších staveb citovaných v § 55 vodního zákona.

Stavební povolení na vodní dílo, které umožní nakládání s vodami, se vydává ve společném řízení s nakládáním s vodami,  pokud  lze nakládat  s podzemními a povrchovými vodami pouze  užíváním vodního díla. Žadatel musí podat obě žádosti společně, viz formuláře podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Formulář žádosti č. 8. popř. společné formuláře pro stavbu i nakládání s vodami podle vyhl. č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů a jiné tiskopisy lze naleznout na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor životního prostředí.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Dokládají se stejné podklady, jako při podání provedeném elektronicky.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Adresa e-podatelny: posta@havirov-city.cz, datová schránka: 7zhb6tn.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobním podáním žádosti na podatelně Magistrátu města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov - Město nebo osobním podáním na odboru životního prostředí  nebo českou poštou na adresu Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov - Město.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Správní poplatek bude vyměřen stavebníkovi ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů podle rozsahu a typu stavby a lze ho uhradit složenkou, převodem nebo přímou platbou na pokladně Magistrátu města Havířova.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Stejné jako v případě elektronického podání žádosti.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem.

Opravné prostředky: 

Proti rozhodnutí vodoprávního úřadu má účastník řízení právo podat odvolání. Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním u zdejšího správního orgánu.

Časté dotazy: 

Co je vodní dílo?
Co je nutné doložit k žádosti o povolení stavby vodního díla?

Sankce: 

Právnické osobě a podnikající fyzické osobě se uloží za přestupek pokuta podle § 125a až 125k vodního zákona. Fyzickým osobám se ukládá za přestupek pokuta podle § 116 až 125 vodního zákona.

Působnost: 

Jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti.

Oblast: 

Vodoprávní úřad.

Klíčová slova: 

Stavební povolení, vodní dílo, stavba, povolení.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

1.1.2022

Konec platnosti popisu úkonu: 

Po dobu platnosti legislativy.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Centrální registr vodoprávní evidence (CRVE).

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor životního prostředí.

Kontaktní osoba: 

Ing. Jana Hlaváčková.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
28. 2. 2024
Popis byl naposledy aktualizován: 
28. 2. 2024