Souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení, které však mohou ovlivnit vodní poměry

V jakém případě ve věci jednat: 

Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry.

Charakteristika úkonu: 

Souhlas se stavbou, zařízením, činností, které jsou taxativně vymezeny ve vodním zákoně.

Výsledek úkonu: 

Souhlas se stavbou, zařízením, činností, které jsou taxativně vymezeny ve vodním zákoně.

Kdy věc řešit: 

Uvede se okamžik zahájení vykonávání úkonu, a pokud je úkon iniciován v souvislosti s uplatněním práva nebo splněním povinnosti, rovněž lhůta pro uplatnění práva nebo splnění povinnosti.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Žádost na formuláři podle přílohy č. 11 k vyhlášce Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vč. dokladů uvedených v příloze tohoto formuláře (mezi povinné doklady mj. patří dokumentace stavby, kopie katastrální mapy a stanovisko správce toku, stanovisko správce povodí).

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Dokládají se stejné podklady, jako při podání provedeném elektronicky.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Adresa e-podatelny: posta@havirov-city.cz, datová schránka: 7zhb6tn.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobním podáním žádosti na podatelně Magistrátu města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov - Město nebo osobním podáním na odboru životního prostředí  nebo českou poštou na adresu Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov - Město.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Vydání souhlasu dle § 17 vodního zákona není zpoplatněno.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Stejné jako v případě elektronického podání žádosti.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem.

Opravné prostředky: 

Proti souhlasu vydaného závazným stanoviskem se nelze samostatně odvolat. Nesouhlas se závazným stanoviskem lze uplatnit u příslušného stavebního úřadu, který vydává rozhodnutí ve věci.

Proti souhlasu, který je vydán rozhodnutím vodoprávního úřadu, mají účastníci řízení právo podat odvolání. Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním u zdejšího správního orgánu.

Časté dotazy: 

Kdy je nutné žádat o souhlas vodoprávního úřadu?
Co se dokládá k žádosti o udělení souhlasu vodoprávního úřadu?

Sankce: 

Právnické osobě a podnikající fyzické osobě se uloží za přestupek pokuta podle § 125a až 125k vodního zákona. Fyzickým osobám se ukládá za přestupek pokuta podle § 116 až 125 vodního zákona.

Působnost: 

Jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti.

Oblast: 

Vodoprávní úřad.

Klíčová slova: 

Souhlas, stavba, udělení souhlasu se stavbou nebo činností.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

1.1.2022

Konec platnosti popisu úkonu: 

Po dobu platnosti legislativy.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Centrální registr vodoprávní evidence (CRVE).

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor životního prostředí.

Kontaktní osoba: 

Ing. Jana Hlaváčková.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
28. 2. 2024
Popis byl naposledy aktualizován: 
28. 2. 2024