Povolení odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa

V jakém případě ve věci jednat: 

V případě, že má být pozemek určený k plnění funkcí lesa dotčen zejména stavebním záměrem. Žadatel - stavebník, investor, ten, v jehož zájmu k odnětí nebo omezení dochází. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží zástupce písemnou plnou moc.

Charakteristika úkonu: 

Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka.

Výsledek úkonu: 

Správní rozhodnutí orgánu státní správy lesů.

Kdy věc řešit: 

Podáním písemné žádosti o povolení dočasného nebo trvalého odnětí nebo trvalého omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa (osobně, poštovní přepravou nebo prostřednictvím datové schránky).

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Vedle vyplněné žádosti o povolení odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa doloží žadatel přílohy dle § 1 vyhlášky č. 77/1996 Sb. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží zástupce plnou moc s uvedením rozsahu zplnomocnění.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Stejné podklady jako v předešlém bodě.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Adresa e-podatelny: posta@havirov-city.cz, datová schránka: 7zhb6tn.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobním podáním žádosti na podatelně Magistrátu města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov - Město nebo osobním podáním na odboru životního prostředí nebo českou poštou na adresu Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov – Město.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Za dočasné a trvalé odnětí se hradí poplatek, který v rozhodnutí o povolení odnětí stanovuje orgán státní správy lesů dle přílohy zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.Za dočasné a trvalé odnětí se hradí poplatek, který v rozhodnutí o povolení odnětí stanovuje orgán státní správy lesů dle přílohy zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Opravné prostředky: 

Proti rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním učiněným u zdejšího Magistrátu města Havířova, odboru životního prostředí (podle ust. § 81 odst. 1, § 83 odst.1, § 85 odst.1, § 86 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Časté dotazy: 

1. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?  Na odboru životního prostředí – oddělení ekologie krajiny s příslušným pracovníkem státní správy lesů, a to ve stanovených úředních dnech a hodinách.

2. Jaké doklady je nutné mít s sebou? Žádost s přílohami dle vyhlášky č. 77/1996 Sb. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží zástupce plnou moc s uvedením rozsahu zplnomocnění.

3. Kde je formulář k dispozici? Na stránkách v sekci Odbor životního prostředí – Ostatní – Žádost o povolení dočasného nebo trvalého odnětí nebo trvalého omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo na Magistrátu města Havířova, odboru životního prostředí.

4. Jaké jsou lhůty pro vyřízení? Orgán státní správy lesů rozhodne ve lhůtě do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení. Řízení je zahájeno dnem podáním žádosti, obsahuje-li tato předepsané náležitosti včetně potřebných příloh dostačujících k posouzení věci.

5. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace? Dle správního řádu – žadatel a vlastníci dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa.

6. Kdy zažádat o povolení odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa? Povolení dočasného odnětí je zapotřebí v případě, kdy má být pozemek určený k plnění funkcí lesa dotčen stavebním záměrem. Trvalé odnětí se povoluje po ukončení stavby a jejím zaměření, pokud je takovou stavbou pozemek určený k plnění funkcí lesa dotčen. Trvalé omezení se povoluje pro liniové stavby a jejich ochranná pásma. 

Sankce: 

Orgán státní správy lesů uloží pokutu ve výši do 1 000 000 Kč fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů o odnětí nebo bez rozhodnutí o omezení pozemky určené k plnění funkcí lesa odnímá nebo omezuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa.

Působnost: 

Jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti.

Oblast: 

Státní správa lesů.

Klíčová slova: 

Odnětí nebo omezení, pozemky určené k plnění funkcí lesa, žádost.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

1.1.2022

Konec platnosti popisu úkonu: 

Po dobu platnosti legislativy.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Úkon se vede ve vnitřním informačním systému magistrátu.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor životního prostředí.

Kontaktní osoba: 

Ing. Helena Tihounová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
28. 2. 2024
Popis byl naposledy aktualizován: 
28. 2. 2024