Oznámení o zahájení realizace záměru dle § 11 odst. 4 písm. b) zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů

V jakém případě ve věci jednat: 

Oznamovací povinnost stavebníka.

Charakteristika úkonu: 

Osoba, které byl vydán souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu je povinna písemně oznámit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu zahájení realizace záměru nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

Výsledek úkonu: 

V návaznosti na oznámení o zahájení realizace záměru vydá orgán ochrany zemědělského půdního fondu rozhodnutí k platbě odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

Kdy věc řešit: 

Nejpozději 15 dnů před zahájením záměru (stavby).

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím:

a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu (§ 21), a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci, a

b) písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Stejné podklady jako v předešlém bodě.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Adresa e-podatelny: posta@havirov-city.cz, datová schránka: 7zhb6tn.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobním podáním žádosti na podatelně Magistrátu města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov - Město nebo osobním podáním na odboru životního prostředí  nebo českou poštou na adresu Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov - Město.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Bez poplatku.

Opravné prostředky: 

Proti rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním učiněným u zdejšího Magistrátu města Havířova, odboru životního prostředí.

Časté dotazy: 

Jakým způsobem zaslat oznámení ? Viz body 9 a 10.
Komu se odvody za odnětí platí ? Celnímu úřadu MSK Ostrava.

Sankce: 

Za neoznámení zahájení realizace záměru je sankce dle § 20 u fyzické osoby do výše 50.000 Kč a u právnické osoby do výše 500.000 Kč.

Působnost: 

Jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti.

Oblast: 

Ochrana zemědělského půdního fondu.

Klíčová slova: 

Zemědělská půda, zemědělský půdní fond, odnětí půdy, odnímaná plocha, druh pozemku.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

1.1.2022

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Po dobu platnosti legislativy.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor životního prostředí.

Kontaktní osoba: 

Anna Babišová, Ludmila Hirmerová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
9. 6. 2023
Popis byl naposledy aktualizován: 
9. 6. 2023