Opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku

V jakém případě ve věci jednat: 

V případě, že je nemovitost (stavba, zahrada apod.) ohrožena případným pádem stromů rostoucích na pozemku určeném k plnění funkcí lesa.

Charakteristika úkonu: 

Nelesní pozemky (na nich se nacházející osoby, stavby a zařízení), které sousedí s lesními pozemky nebo se nacházejí v jejich blízkosti, mohou být ohroženy zejména pádem stromů nebo kamení, případně sesuvem půdy z těchto pozemků.

Výsledek úkonu: 

Správní rozhodnutí orgánu státní správy lesů.

Kdy věc řešit: 

Podáním písemné žádosti o stanovení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku (osobně, poštovní přepravou nebo prostřednictvím datové schránky).

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Vedle vyplněné žádosti o stanovení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku doloží žadatel snímek katastrální mapy se zákresem ohrožené nemovitosti a přibližné polohy stromů rostoucích na pozemku určeném k plnění funkcí lesa. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží zástupce plnou moc s uvedením rozsahu zplnomocnění.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Stejné podklady jako v předešlém bodě.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Adresa e-podatelny: posta@havirov-city.cz, datová schránka: 7zhb6tn.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobním podáním žádosti na podatelně Magistrátu města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov - Město nebo osobním podáním na odboru životního prostředí nebo českou poštou na adresu Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov – Město.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Bez poplatku.

Opravné prostředky: 

Proti rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním učiněným u zdejšího Magistrátu města Havířova, odboru životního prostředí (podle ust. § 81 odst. 1, § 83 odst.1, § 85 odst.1, § 86 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Časté dotazy: 

1. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit? Na odboru životního prostředí – oddělení ekologie krajiny s příslušným pracovníkem státní správy lesů, a to ve stanovených úředních dnech a hodinách.

2. Jaké doklady je nutné mít s sebou? Žádost a snímek katastrální mapy. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží zástupce plnou moc s uvedením rozsahu zplnomocnění.

3. Kde je formulář k dispozici? Na stránkách na stránkách města v sekci Odbor životního prostředí – Ostatní – Žádost o stanovení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku nebo na Magistrátu města Havířova, odboru životního prostředí.

4. Jaké jsou lhůty pro vyřízení? Orgán státní správy lesů rozhodne ve lhůtě do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení. Řízení je zahájeno dnem podáním žádosti, obsahuje-li tato předepsané náležitosti včetně potřebných příloh dostačujících k posouzení věci.

5. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace? Dle správního řádu – žadatel a vlastník pozemku určeného k plnění funkcí lesa.

6. Kdy zažádat o stanovení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku? V případě, že se vlastník nemovitosti (rodinného domu, chaty, zahrady atd.) cítí být ohrožen případným pádem stromů, rostoucích na pozemku určeném k plnění funkcí lesa ve vlastnictví jiného vlastníka. Ohrožením může být rovněž zastínění, přesah větví nebo kořenů, sesuv půdy, pád kamenů.   

Sankce: 

-

Působnost: 

Jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti.

Oblast: 

Státní správa lesů.

Klíčová slova: 

Zajištění bezpečnosti osob a majetku, pozemky určené k plnění funkcí lesa, žádost, ohrožení.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

1.1.2022

Konec platnosti popisu úkonu: 

Po dobu platnosti legislativy.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Úkon se vede ve vnitřním informačním systému magistrátu.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor životního prostředí.

Kontaktní osoba: 

Ing. Helena Tihounová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
28. 2. 2024
Popis byl naposledy aktualizován: 
28. 2. 2024