Nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (např. odběr povrchové nebo podzemní vody, vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních)

V jakém případě ve věci jednat: 

K nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami je třeba povolení vodoprávního úřadu.

Charakteristika úkonu: 

Jedná-li se o nakládání s vodami, které lze vykonávat pouze užíváním vodního díla, je možné vydat povolení k nakládání s vodami jen současně se stavebním nebo společným povolením k takovému vodnímu dílu.

Výsledek úkonu: 

Povolení k nakládání s vodami.

Kdy věc řešit: 

Uvede se okamžik zahájení vykonávání úkonu, a pokud je úkon iniciován v souvislosti s uplatněním práva nebo splněním povinnosti, rovněž lhůta pro uplatnění práva nebo splnění povinnosti.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Formuláře  jsou uvedeny v přílohách vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřad, ve znění pozdějších předpisů:
Příloha č. 1 – žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu,
Příloha č. 2 – žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu,
Příloha č. 3 – žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo jeho změnu,
Příloha č. 4 – žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo jeho změnu,
Příloha č. 5 – žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo jeho změnu,
Příloha č. 6 – žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo jeho změnu, V případě, že je realizována nová domovní čistírna odpadních vod nebo studna vyžadující nakládání s vodami a stavebník toto vodní dílo hodlá povolit ve stavebním řízení, je možné využít formuláře podle vyhlášky č. 183/2018 Sb, ve znění pozdějších předpisů:
Příloha č. 16 – žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému pro takovému odběru,
Příloha č. 17 – žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění,
Příloha č. 17 – žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění.

V případě, že je realizováno nové vodní dílo vyžadující nakládání s vodami, podává se příslušný formulář žádosti o nakládání s vodami společně s žádostí o společné povolení stavby vodního díla podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Formuláře a jiné tiskopisy naleznete na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – odbor životního prostředí.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Dokládají se stejné podklady, jako při podání provedeném elektronicky.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Adresa e-podatelny: posta@havirov-city.cz, datová schránka: 7zhb6tn.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobním podáním žádosti na podatelně Magistrátu města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov - Město nebo osobním podáním na odboru životního prostředí  nebo českou poštou na adresu Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov - Město.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Vydání povolení k nakládání s vodami není zpoplatněno.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Stejné jako v případě elektronického podání žádosti.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem.

Opravné prostředky: 

Proti rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami, rozhodnutí o zamítnutí žádosti, usnesení o přerušení řízení a usnesení o zastavení řízení se lze odvolat. Odvolání proti usnesení nemá odkladný účinek. Odvolání je třeba podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním u Magistrátu města Havířova, odbor životního prostředí.

Časté dotazy: 

Kdy je nutné žádat o povolení k nakládání s vodami?
Jaký je poplatek za odběr podzemních vod?
Jaký je poplatek za vypouštění odpadních vod?
Proč potřebuji nakládání s vodami?
Proč potřebuji povolení vypouštění odpadních vod (i z čistírny odpadních vod) do vod povrchových nebo podzemních?
Co je potřeba doložit k žádosti o povolení k nakládání s vodami?

Sankce: 

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že podle § 116 odst. 1 písm. b) vodního zákona nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 vodního zákona bez povolení k nakládání s vodami, že podle § 118 odst. 1 písm. a) vodního zákona nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 vodního zákona v rozporu s povolením k nakládání s vodami. Za tyto přestupky lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že podle § 125a odst. 1 písm. b) vodního zákona nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 vodního zákona bez povolení k nakládání s vodami, že podle § 125c odst. 1 písm. a) vodního zákona nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 vodního zákona v rozporu s povolením k nakládání s vodami. Za tyto přestupky lze uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč.

Působnost: 

Jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti.

Oblast: 

Vodoprávní úřad.

Klíčová slova: 

Vypouštění, odběr, nakládání, povolení, poplatek, odpadní vody, podzemní vody, povrchové vody.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

1.1.2022

Konec platnosti popisu úkonu: 

Po dobu platnosti legislativy.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Centrální registr vodoprávní evidence (CRVE).

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor životního prostředí.

Kontaktní osoba: 

Ing. Jana Hlaváčková.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
28. 2. 2024
Popis byl naposledy aktualizován: 
28. 2. 2024