Koordinované závazné stanovisko

V jakém případě ve věci jednat: 

Investor nebo projektant požádá o koordinované stanovisko pro záměr stavby, terénní úpravy, stavební úpravy.

Charakteristika úkonu: 

Posouzení záměru nebo činnosti podle § 4 zák.č. 183/2006 Sb.

Výsledek úkonu: 

Vydání koordinovaného závazného stanoviska k zamýšlenému záměru.

Kdy věc řešit: 

Podáním žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Vyplněná žádost, kompletní projektová dokumentace, v případě zastupování plná moc.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Vyplněná žádost, kompletní projektová dokumentace, v případě zastupování plná moc.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Adresa e-podatelny: posta@havirov-city.cz, datová schránka: 7zhb6tn.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobním podáním žádosti na podatelně Magistrátu města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov - Město nebo osobním podáním na odboru životního prostředí  nebo českou poštou na adresu Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov - Město.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Bez poplatku.

Opravné prostředky: 

Odvolání proti rozhodnutí (stavebního úřadu), které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Časté dotazy: 

Co je třeba doložit k žádosti – viz bod 7 a 8.

Sankce: 

Bez sankcí.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

Oblast: 

Posouzení záměru z hlediska zájmů ochrany ovzduší, odpadů, zemědělského půdního fondu, přírody a krajiny, lesa, památkové péče, dopravy na pozemních komunikacích, vodoprávního úřadu, myslivosti, územního plánování.

Klíčová slova: 

Závazné stanovisko, stavební zákon, dotčený orgán.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

9.6.2023

Konec platnosti popisu úkonu: 

Po dobu platnosti legislativy.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Úkon se vede v agendovém informačním systému magistrátu.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

odbor životního prostředí.

Kontaktní osoba: 

Ing. Šárka Kotasová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
9. 6. 2023
Popis byl naposledy aktualizován: 
9. 6. 2023