Kácení dřevin rostoucích mimo les

V jakém případě ve věci jednat: 

Žadatel – vlastník, popř. spoluvlastníci, nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží zástupce písemnou plnou moc s uvedením rozsahu zplnomocnění.

Charakteristika úkonu: 

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení jejich funkčního a estetického významu s přihlédnutí k jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Výsledek úkonu: 

Správní rozhodnutí orgánu ochrany přírody o kácení dřevin rostoucích mimo les.

Kdy věc řešit: 

Podáním písemné žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (osobně, poštovní přepravou, e-mailem  nebo prostřednictvím datové schránky).

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Vedle vyplněné žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, doloží žadatel vlastnický, nájemní nebo uživatelský vztah k danému pozemku, situační zákres dřevin včetně stručného popisu jejich umístění. Nechá-li se žadatel zatupovat, předloží zástupce plnou moc s uvedením rozsahu zplnomocnění.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Stejné podklady jako v předešlém bodě.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Úkon se vede ve vnitřním informačním systému magistrátu.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobním podáním žádosti na podatelně Magistrátu města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov – Město, dále osobním podáním na odboru životního prostředí, Českou poštou na adresu Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 73601 Havířov – Město.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Bez poplatku.

Opravné prostředky: 

Proti rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním učiněným u zdejšího Magistrátu města Havířova, odboru životního prostředí (podle ust. § 81 odst. 1, § 83 odst.1, § 85 odst.1, § 86 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Časté dotazy: 

1. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit? Na odboru životního prostředí – oddělení ekologie krajiny s příslušnými pracovníkem ochrany přírody a krajiny, a to ve stanovených úředních dnech a hodinách.

2. Jaké doklady je nutné mít s sebou? Žádost s přílohami (doložení vlastnického, nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemku. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží zástupce plnou moc s uvedením rozsahu zplnomocnění.). Situační zákres včetně stručného popisu dřevin.

3. Kde je formulář k dispozici? Na stránkách města v sekci Žádosti a formuláře – Odbor životního prostředí – Ochrana přírody a krajiny nebo na Magistrátu města Havířova, odboru životního prostředí.

4. Jaké jsou lhůty pro vyřízení? Orgán ochrany přírody rozhodne ve lhůtě do 60 dnů od zahájení řízení, ve zvláště složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení. Řízení je zahájeno dnem podáním žádosti, obsahuje-li tato předepsané náležitosti včetně potřebných příloh, dostačující k posouzení věci.

5. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace? Dle správního řádu a dle zákona o ochraně přírody a krajiny.

6. Kdy zažádat o povolení ke kácení? Povolení je třeba ke kácení všech stromů s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí větším jak 80 cm (včetně) a zapojených porostů o souvislé ploše větší než 40 m2 (včetně). Povolení je třeba i pro stromy s obvodem menším než 80 cm a zapojených porostů o souvislé ploše menší než 40 m2 jsou-li součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí. 7. Musí se žádat o povolení i pro ovocné dřeviny?  O ovocné dřeviny není třeba žádat, rostou-li tyto na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.

Sankce: 

Orgán ochrany přírody uloží pokutu ve výši do 20 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les a do výše 1 milionu korun právnické a podnikající fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les.

Působnost: 

Jedná se o výkon státní správy v přenesené působnosti.

Oblast: 

Ochrana přírody a krajiny.

Klíčová slova: 

Kácení dřevin, žádost, náhradní výsadba, vegetační klid.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

9.6.2023

Konec platnosti popisu úkonu: 

Po dobu platnosti legislativy.

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Úkon se vede ve vnitřním informačním systému magistrátu.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor životního prostředí.

Kontaktní osoba: 

Ing. Jan Smola.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
28. 2. 2024
Popis byl naposledy aktualizován: 
28. 2. 2024