Žádost o vyjádření z územního hlediska

Základní informace k životní situaci: 

Žádost o vyjádření z územního hlediska k využití území, k záměru stavby, projektové dokumentaci, studii ve vztahu k územně plánovací dokumentaci:

Získání informace o podmínkách využití pozemku je jedním z prvních kroků k volbě budoucího záměru. Tato informace také může být ověřením, že váš záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací dané obce, což je nezbytnou podmínkou realizace záměru v území.

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Dále vymezuje zastavěné a nezastavěné území, zastavitelné plochy a koridory, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy. Územní plán také stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

Možnosti využití pozemku je dobré vědět zejména tehdy, chystáte-li si pozemek koupit, stavět na pozemku nebo měnit využití pozemku či stavby na něm.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

O vyjádření může požádat každá fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba. Žadatel může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Ve vlastním zájmu byste si měli zjistit zda:
- je pro obec (město) vydaný územní plán (regulační plán) a jaké jsou v něm vymezeny podmínky pro požadovanou lokalitu či pozemek (u úřadu územního plánování na odboru územního rozvoje MmH Havířov);
- pro lokalitu (pozemek) není vydán některý druh územního rozhodnutí (o stavební uzávěře, rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu) a z něj vyplývající omezení (u příslušného stavebního úřadu).
Podmínkou pro vydání vyjádření je podání žádosti doložené charakteristikou stavby a grafickými podklady.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Vlastním vyhledáním lokality (pozemku) v územně plánovací dokumentaci na internetových stránkách města Havířova a na internetových stránkách okolních obcí.
Ústním vyjádřením osobně na odboru územního rozvoje.
Písemným podáním žádosti o vyjádření, ve které žadatel uvede konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení stavby.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrátu města Havířova, odboru územního rozvoje

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci, studii, záměru stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci řeší referenti odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova, Svornosti 2. Obslužné pracoviště OÚR se nachází v 6. patře křídla A hlavní budovy

ÚŘEDNÍ HODINY
Po 8:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 hod. – na objednávku
St 8:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 14:00 hod.
Pá 8:00 – 12:00 hod. – na objednávku

Telefonní číslo: 596 803 271

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Nutno znát parcelní číslo pozemku a katastrální území, kde se pozemek nachází. V případě umístění záměru je nutné přinést kopii snímku katastrální mapy se zákresem.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formulář je k dispozici v elektronické podobě na této stránce v části "Přílohy".

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Poskytnutí informace je bezplatné.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Lhůta pro písemně vyřízení žádosti o informaci je dle správního řádu 30 dnů. Při osobní návštěvě v úřední dny jste oprávněni nahlížet do výše uvedených dokumentací a dělat si z nich výpisky, pořizovat kopie.

Elektronická služba, kterou lze využít: 

Podání je možné učinit podle § 37 odst. 4 správního řádu.

Datová schránka:
Identifikátor datové schránky (ID): 7zhb6tn
Název datové schránky: Statutární město Havířov

e-mail:posta@havirov-city.cz

V tomto případě je nutné podání opatřit zaručeným elektronickým podpisem.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon)
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Jaké jsou související předpisy: 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Sankce se neuplatňují.

Nejčastější dotazy: 

Jaká je platnost tohoto vyjádření?
Platnost vyjádření trvá do doby:
- vydání změn územně plánovacích dokumentací;
- vydání nových územně plánovacích dokumentací;
- pořízení územně plánovacích podkladů;
- provedení aktualizace územně plánovacích podkladů.

Úřad územního plánování není povinen tuto změnu oznamovat, žadatel by si měl ověřit, zda je jeho vyjádření stále platné.

Další informace: 

Vyjádření z územního hlediska poskytuje i příslušný stavební úřad a to
pro správní území obce:

Havířov a Horní Bludovice – Magistrát města Havířova, stavební a silniční správní úřad
Albrechtice – Obecní úřad Albrechtice, stavební úřad
Horní Suchá – Obecní úřad Horní Suchá, stavební úřad
Těrlicko – Obecní úřad Těrlicko, stavební úřad

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: 

Informace je možné získat na internetových stránkách jednotlivých obcí, případně na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Informace můžete rovněž získat z letáku Občan a územní plánování, který vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Související životní situace a návody, jak je řešit: 

Pokud možnosti využití daného území nejsou v souladu se záměrem žadatele, může si žadatel pro svůj záměr najít v území jinou lokalitu a podat si žádost o vyjádření z územního hlediska.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje
Kontaktní osoba: 
Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje Bc. Jana Matuštíková, vedoucí oddělení územního plánování - správní území statutárního města Havířova a obce Těrlicko Ing. Bohumila Slaná, referentka oddělení územního plánování - správní území stat
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2018
Popis byl naposledy aktualizován: 
2. 1. 2018