Územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití

Základní informace k životní situaci: 

Žádost o územně plánovací informaci se poskytuje podle ustanovení § 21 odst. 1 písmene a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") a podle § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodnutí, územního opatření a stavebního řádu.

Získání informace o podmínkách využití pozemku je jedním z prvních kroků k volbě budoucího záměru. Tato informace také může být ověřením, že váš záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací dané obce.
Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Dále vymezuje zastavěné a nezastavěné území, zastavitelné plochy a koridory, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy. Územní plán také stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

Možnosti využití pozemku je dobré vědět zejména tehdy, chystáte-li si pozemek koupit, stavět na pozemku nebo měnit využití pozemku či stavby na něm.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

O informaci o podmínkách využití pozemku může požádat každá fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba. Žadatel může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Žádost o územně plánovací informaci podle §2 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodnutí, územního opatření a stavebního řádu obsahuje:
a) identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu ( podle zákona č. 500/2004 Sb. ),
b) katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých žadatel hodlá záměr realizovat,
c) druh územně plánovací informace, o jaký žadatel žádá (§ 21 odst. 1 stavebního zákona),
d) údaje o současném využívání pozemků a staveb na nich,
e) druh, účel a popis požadovaného záměru, jeho základní rozměry a kapacitu, požadavky na připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

K žádosti o územně plánovací informaci žadatel připojí celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a jeho vazeb na okolí (vzdálenosti od hranic pozemku, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod.).

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Písemným podáním žádosti o územně plánovací informaci, která má náležitosti uvedené v ustanovení §2 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodnutí, územního opatření a stavebního řádu

Na které instituci životní situaci řešit: 

Územně plánovací informace podle § 21 stavebního zákona poskytují úřady územního plánování a stavební úřady vždy v rámci své působnosti, tzn. k předmětu informace, která jim náleží. V případě poskytování územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití podle § 21 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, se tato informace poskytuje podle schválené nebo vydané územně plánovací dokumentace a poskytuje ji úřad územního plánování - tj. Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Žádost o poskytnutí informace o možnosti využití pozemku řeší referenti odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova, Svornosti 2. Obslužné pracoviště OÚR se nachází v 6. patře křídla A hlavní budovy

ÚŘEDNÍ HODINY
Po 8:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 hod. – na objednávku
St 8:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 14:00 hod.
Pá 8:00 – 12:00 hod. – na objednávku

Telefonní číslo: 596 803 271

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Žadatel musí předem znát a donést s sebou:
- parcelní čísla předmětných pozemků;
- katastrální území, ve kterém pozemky leží;
- informaci o současném stavu využití pozemků a staveb na nich;
- údaje o požadovaném záměru na změnu v území - navrhované změny, plošné a výškové uspořádání navrhovaných změn, členění, nároky na napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, návrh úprav nezastavěných ploch;
- celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a jeho vazeb na okolí (vzdálenosti od hranic pozemku, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod.).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formulář je k dispozici v elektronické podobě na této stránce v části "Přílohy"

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Poskytnutí informace je bezplatné.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

V případě písemné územně plánovací informace je dle správního řádu lhůta pro vyřízení 30 dnů, ve složitějších případech je možné lhůtu prodloužit na 60 dnů.

Elektronická služba, kterou lze využít: 

Podání je možné učinit podle § 37 odst. 4 správního řádu.

Datová schránka:
Identifikátor datové schránky (ID): 7zhb6tn
Název datové schránky: Statutární město Havířov

e-mail:posta@havirov-city.cz

V tomto případě je nutné podání opatřit zaručeným elektronickým podpisem.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon)
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodnutí, územního opatření a stavebního řádu

Jaké jsou související předpisy: 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Přezkum podle ustanovení § 156 správního řádu

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Sankce se neuplatňují.

Nejčastější dotazy: 

Jaká je platnost této územně plánovací informace?
Poskytnutá územně plánovací informace podle §21 odst. 3 stavebního zákona platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla ÚPI vydána.

Další informace: 

Územně plánovací informaci podle §21 odst. 1 písm. b-c) stavebního zákona vydává příslušný stavební úřad.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: 

Na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Související životní situace a návody, jak je řešit: 

Pokud možnosti využití daného území nejsou v souladu se záměrem žadatele, může si žadatel pro svůj záměr najít v území jinou lokalitu a podat si žádost o vyjádření z územního hlediska nebo požádat o vydání nové územně plánovací informace.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje
Kontaktní osoba: 
Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje Bc. Jana Matuštíková, vedoucí oddělení územního plánování - správní území statutárního města Havířova a obce Těrlicko Ing. Bohumila Slaná, referentka oddělení územního plánování - správní území stat
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2018
Popis byl naposledy aktualizován: 
2. 1. 2018