Pořízení regulačního plánu na žádost

Základní informace k životní situaci: 

Žádost o vydání regulačního plánu podle ustanovení § 66 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), a podle § 18 vyhlášky č. 500/2006 SB., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšné opatření.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Regulační plán na žádost lze vydat na žádost fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak územní plán, a je-li jeho součástí zadání regulačního plánu.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Ve vlastním zájmu byste si měli zjistit zda: zájmové území je v územním plánu města (obce) zahrnuto do vymezených ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, pro které je v územním plánu zapracováno zadání regulačního plánu s náležitostmi v rozsahu přílohy č.9 vyhlášky č.500/206 Sb.. Ověřit podmínky stanovené v zadání předmětného regulačního plánu. Zároveň je vhodné si ověřit, zda v územním plánu je stanoveno, že předmětný regulační plán bude pořízen na žádost a nikoliv z podnětu.

Dle § 196 odst.1 stavebního zákona lze žádost (a jiná podání) podle stavebního zákona, pro která prováděcí předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě, podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
Žádost o vydání regulačního plánu se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č.10 vyhlášky č.500/2006 Sb. Žádost obsahuje kromě obecných náležitostí podání základní údaje o požadovaném záměru, identifikaci pozemků, údaje o dosavadním využití vymezené plochy, důvody a účel pořízení regulačního plánu a návrh, která územní rozhodnutí regulační plán nahradí.
K žádosti o vydání regulačního plánu žadatel připojí :
- stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, včetně stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, pokud záměr řešený regulačním plánem toto posouzení vyžaduje,
- posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud orgán ochrany přírody ve svých požadavcích na obsah zadání takovýto vliv nevyloučil,
- návrh regulačního plánu upravený na základě stanovisek dotčených orgánů,
- vyhodnocení souladu návrhu regulačního plánu se zadáním,
- údaje o vlivu záměru na území a o jeho nárocích na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a vyjádření vlastníků této infrastruktury,
- doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám v řešené ploše, nelze-li tato práva ověřit v katastru nemovitostí, anebo souhlas vlastníků pozemků a staveb v řešené ploše nebo dohodu o parcelaci, k nimž žadatel nemá potřebné právo; souhlas nebo dohoda o parcelaci se nepředkládá, jestliže lze pozemky vyvlastnit nebo vyměnit,
- návrh plánovací smlouvy; v případě že záměr klade nové nároky pouze na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu nebo na veřejná prostranství, může žadatel místo návrhu plánovací smlouvy doložit smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury v rozsahu a čase potřebném pro uskutečnění záměru, a smlouvu s obcí o vybudování veřejných prostranství.
Předepsané přílohy jsou uvedené v části B přílohy č.10 k vyhlášce 500/2006 Sb. a obsah návrhu regulačního plánu je stanoven v příloze č.11 k vyhlášce č.500/2006 Sb., obsah dohody o parcelaci je stanoven v příloze č. 12 k vyhlášce č.500/2006 Sb., a obsah návrhu plánovací smlouvy je stanoven v příloze č.13 k vyhlášce č.500/2006 Sb.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Podáním žádosti (kompletně vyplněný formulář) s předepsanými náležitostmi.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Žádost se podává dle ustanovení § 66 SZ u příslušného pořizovatele, tj. Magistrátu města Havířova – odboru územního rozvoje

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Žádost o vydání regulačního plánu řeší referenti odboru územního rozvoje Magistrátu města Havířova, Svornosti 2. Obslužné pracoviště OÚR se nachází v 6. patře křídla A hlavní budovy.
ÚŘEDNÍ HODINY
Po 8:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 hod. – na objednávku
St 8:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 14:00 hod.
Pá 8:00 – 12:00 hod. – na objednávku

Telefonní číslo: 596 803 271

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Kompletně vyplněný formulář (příloha č.10 vyhlášky č.500/2006 Sb. včetně příloh k žádosti část B formuláře, jak je uvedeno výše.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formulář je k dispozici v elektronické podobě na této stránce v části "Přílohy".

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Dle ustanovení § 63 stavebního zákona při pořizování regulačního plánu na žádost zajišťuje a hradí jeho zpracování, dokumentací vlivů – tj. dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí včetně posouzení vlivu záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, pokud se zpracovává, mapové podklady a projednání s dotčenými orgány žadatel.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Pro jednotlivé fáze pořízení regulačního plánu je stanoven postup včetně lhůt v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (ust. § 66 - §70 stavebního zákona).

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 

Při podávání žádosti o vydání regulačního plánu nejsou další účastníci.
Předložené návrhy na vydání regulačního plánu budou projednávány s dotčenými orgány státní správy, zainteresovanými organizacemi, veřejností a zastupitelskými orgány města

Elektronická služba, kterou lze využít: 

Podání je možné učinit podle § 37 odst. 4 správního řádu.

Datová schránka:
Identifikátor datové schránky (ID): 7zhb6tn
Název datové schránky: Statutární město Havířov

e-mail:posta@havirov-city.cz
Identifikátor datové schránky (ID): w3cbd55
Název datové schránky:Obec Horní Suchá

Identifikátor datové schránky (ID): r5abd9y
Název datové schránky:Obec Horní Bludovice

Identifikátor datové schránky (ID): tudbvzd
Název datové schránky:obec Albrechtice

Identifikátor datové schránky (ID): 2m4ba2f
Název datové schránky:obec Těrlicko

e-mail:posta@havirov-city.cz
e-mail: sekretariat@hornisucha.cz
e-mail: info@hornibludovice.cz
e-mail: sekretariat@obecalbrechtice.cz
e-mail: ou@terlicko.cz

V tomto případě je nutné podání opatřit zaručeným elektronickým podpisem.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon)
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Jaké jsou související předpisy: 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Nelze podat opravné prostředky.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Sankce se neuplatňují.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje
Kontaktní osoba: 
Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje Bc. Jana Matuštíková, vedoucí oddělení územního plánování - správní území statutárního města Havířova a obce Těrlicko Ing. Bohumila Slaná, referentka oddělení územního plánování - správní území stat
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2018
Popis byl naposledy aktualizován: 
2. 1. 2018