Podnět k pořízení regulačního plánu

Základní informace k životní situaci: 

Podnět na pořízení regulačního plánu podle ustanovení § 64 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,(dále jen stavební zákon) a podle § 17 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba, správní orgán

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Dle § 196 odst. 1 stavebního zákona lze ohlášení, žádost, návrhy a další podání podle stavebního zákona, pro která prováděcí předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích a to i v elektronické podobě, podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Podnět lze podat pouze na formuláři dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 500/2006 Sb

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Podáním podnětu (komplexně vyplněný formulář).

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova nebo na obci příslušné k vydání regulačního plánu

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor územního rozvoje Magistrátu města Havířova, Svornosti 2., kancelář A 621 , A 604, A 602.

ÚŘEDNÍ HODINY
Po 8:00 – 17:00 hod.
Út 8:00 – 12:00 hod. – na objednávku
St 8:00 – 17:00 hod.
Čt 8:00 – 14:00 hod.
Pá 8:00 – 12:00 hod. – na objednávku

Telefonní číslo: 596 803 271 nebo na obci příslušné k vydání regulačního plánu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Komplexně vyplněný formulář (příloha č. 8 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) včetně přílohy – část B formuláře

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formulář je k dispozici v elektronické podobě na této stránce v části "Přílohy".

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Podle § 63 odst 1) až 3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – Náklady na zpracování návrhu regulačního plánu projektantem hradí obec nebo kraj příslušný k jeho vydání. Pokud je zpracování regulačního plánu vyvoláno výhradní potřebou jiné osoby, může příslušné Zastupitelstvo v rozhodnutí podmínit jeho pořízení částečnou nebo úplnou úhradou na zpracování návrhu regulačního plánu projektantem. Náklady spojené s projednáním regulačního plánu hradí pořizovatel.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Pro jednotlivé fáze pořízení regulačního plánu je stanoven postup včetně lhůt v zákoně č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

Elektronická služba, kterou lze využít: 

Podání je možné učinit podle § 37 odst. 4 správního řádu., § 19 odst. 3 správního řádu

Datová schránka:
Identifikátor datové schránky (ID): 7zhb6tn
Název datové schránky: Statutární město Havířov

Identifikátor datové schránky (ID): w3cbd55
Název datové schránky:Obec Horní Suchá

Identifikátor datové schránky (ID): r5abd9y
Název datové schránky:Obec Horní Bludovice

Identifikátor datové schránky (ID): tudbvzd
Název datové schránky:obec Albrechtice

Identifikátor datové schránky (ID): 2m4ba2f
Název datové schránky:obec Těrlicko

e-mail:posta@havirov-city.cz
e-mail: sekretariat@hornisucha.cz
e-mail: info@hornibludovice.cz
e-mail: sekretariat@obecalbrechtice.cz
e-mail: ou@terlicko.cz

V tomto případě je nutné podání opatřit zaručeným elektronickým podpisem.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon)

Jaké jsou související předpisy: 

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje
Kontaktní osoba: 
Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje Bc. Jana Matuštíková, vedoucí oddělení územního plánování - správní území statutárního města Havířova a obce Těrlicko Ing. Bohumila Slaná, referentka oddělení územního plánování - správní území stat
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2018
Popis byl naposledy aktualizován: 
1. 1. 2018