Návrh na pořízení změny územního plánu

V jakém případě ve věci jednat: 

V případě změny platného Územního plánu Havířov.

Charakteristika úkonu: 

Změna Územního plánu Havířov.

Výsledek úkonu: 

Změna využití pozemků na území statutárního města Havířova.

Kdy věc řešit: 

Podáním návrhu na pořízení změny územního plánu.

Změna územního plánu může být pořízena:

- vlastního podnětu obce
- na návrh orgánu veřejné správy,
- na návrh občana,
- na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce,
- na návrh oprávněného investora.

Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Pro podání návrhu na pořízení změny územního plánu Havířov lze využít formulář - Návrh na pořízení změny územního plánu. 

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Pro podání návrhu na pořízení změny územního plánu Havířov lze využít formulář - Návrh na pořízení změny územního plánu.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Prostřednictvím datové schránky.

Datová schránka:
Identifikátor datové schránky (ID): 7zhb6tn
Název datové schránky: Statutární město Havířov

Podáním prostřednictví e-mailu.

e-mail:posta@havirov-city.cz

V tomto případě je nutné podání opatřit zaručeným elektronickým podpisem.

 

   

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Návrh na pořízení změny územního plánu Havířov řeší referenti odboru územního rozvoje, oddělení územního plánování Magistrátu města Havířova, Svornosti 2.

Pracoviště OÚR se nachází v 6. patře křídla A hlavní budovy.

ÚŘEDNÍ HODINY
Po 8:00 - 17:00 hod.
Út 8:00 - 12:00 hod. – na objednávku
St 8:00 - 17:00 hod.
Čt 8:00 - 14:00 hod.
Pá 8:00 - 12:00 hod. – na objednávku

Telefonní číslo: 596 803 271

Návrh na pořízení změny územního plánu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností řeší příslušné obecní úřady.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Při podání návrhu na pořízení změny územního plánu se žádné správní poplatky neplatí.

Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Při podání návrhu na pořízení změny územního plánu se žádné správní poplatky neplatí.

Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Bez dávky nebo jiného plnění.

Opravné prostředky: 

Nelze podat opravný prostředek.

Časté dotazy: 

"Jaké doklady je nutné mít pro podání návrhu na pořízení změny?"

Navrhovatel podá žádost, která musí obsahovat:

• údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce,
• údaje o navrhované změně využití ploch na území obce,
• údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
• důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny,
• návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu.

"Jaké jsou lhůty pro vyřízení?"

Pro jednotlivé fáze pořizování územního plánu je stanoven postup včetně lhůt dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

"Kdo rozhoduje o pořízení územního plánu nebo jeho změny?"

Splňuje-li návrh na pořízení změny územního plánu stanovené náležitosti, pořizovatel tj. odbor územního rozvoje, Magistrátu města Havířova, jej posoudí a se svým stanoviskem bezodkladně předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce příslušné k vydání změny územního plánu. 

Sankce: 

Sankce se neuplatňují.

Působnost: 

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje.

Oblast: 

Územní plánování. 

Klíčová slova: 

Územní plánování, výstavba.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.01.2021

Konec platnosti popisu úkonu: 

Bez omezení.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor územního rozvoje, oddělení územního plánování.

Kontaktní osoba: 

Bc. Jana Matuštíková, vedoucí oddělení územního plánování.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
11. 5. 2022