Změna v účelu užívání

V jakém případě ve věci jednat: 

Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo změna doby trvání dočasné stavby, je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu.

Charakteristika úkonu: 

Postup a podmínky vychází z ust. § 127 stavebního zákona a ust. § 18l vyhlášky č. 503/2006 Sb, o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, žádost se podává na formuláři dle přílohy č. 14 k této vyhlášce.

Výsledek úkonu: 

Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru

Kdy věc řešit: 

Žádost lze podat na řádně vyplněném formuláři včetně všech potřebných příloh (dle části B formuláře) na Magistrátu města Havířova, v případě požadavku na změnu užívání daného stavebního objektu

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Dle Sazebníku správních poplatků

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Dle Sazebníku správních poplatků

Opravné prostředky: 

Přezkum krajským úřadem za podmínky § 94 správního řádu

Časté dotazy: 

Životní situaci lze konzultovat s referenty Magistrátu města Havířova, odboru stavebního řádu a památkové péče, v 5. patře budovy Magistrátu, blok A. Pro snažší orientaci lze využít navigační systém magistrátu

pondělí 8.00 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.

úterý 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)
pátek 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

odbor stavebního řádu a památkové péče

Kontaktní osoba: 

Mgr. Mrázek, tel. 596 803 233