Veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení

Základní informace k životní situaci: 

Veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení. Lze ji uzavřít pokud je možné nahradit územní rozhodnutí veřejnoprávní smlouvou a současně stavební povolení veřejnoprávní smlouvou dle podmínek stavebního zákona.

Postup vychází z ust. § 78 odst. 5) stavebního zákona a navazuje na § 78a a §116 stavebního zákona. Při posuzování stavby se postupuje se zejména dle: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění; Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; Vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, Vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu; Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a jiné právní předpisy

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Stavebník, tedy fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která může vystupovat samostatně nebo může být zastoupena na základě plné moci.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Žádost o uzavření veřejnoprávní smlouvy lze podat na řádně vyplněném formuláři včetně všech potřebných příloh (jako pro územní i stavební řízení) na Magistrátu města Havířova, organizačním odboru, podatelně MMH , Svornosti 86/2,736 01 Havířov-Město, kancelář č. B015. El. podatelna: posta@havirov-city.cz, IDDS:7zhb6tn.

Formulář žádosti není předepsaný zákonem, podání žádosti však musí být v souladu zejm. s ust. § 37 a § 45 zákona č. 500/2004 Sb. Formulář žádosti lze obdržet na odboru stavebního a silničního správního úřadu, oddělení stavebního úřadu.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Životní situaci lze konzultovat s referenty Magistrátu města Havířova, stavebního a silničního správního úřadu, oddělení stavební úřad, v 5. patře budovy Magistrátu, blok A. Pro snažší orientaci lze využít navigační systém magistrátu

pondělí 8.00 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.

úterý 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)
pátek 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Výše správního poplatku za vydání územního souhlasu je stanovena v položce 17 a 18 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Stavební úřad posoudí návrh veřejnoprávní smlouvy do 30 dnů ode dne jejího předložení z hlediska splnění podmínek pro uzavření smlouvy. Stavební úřad zároveň vyvěsí informaci o podaném návrhu smlouvy na úřední desce magistrátu po dobu 8 dnů. Stavební úřad dále na základě posouzení smlouvy z hlediska požadavků stanovených zákonem návrh příjme nebo odmítne se sdělením důvodů odmítnutí.

Bude-li návrh smlouvy přijat, stavebník zajistí souhlasy osob, které by byly účastníky územního i stavebního řízení. Poté žadatel předloží všemi stranami podepsanou smlouvu stavebnímu úřadu, který vyznačí její účinnost.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Veřejnoprávní smlouvu lze přezkoumat z moci úřední v přezkumném řízení podle HLAVY IX. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Přezkumné řízení lze zahájit nejpozději do 1 roku od účinnosti smlouvy. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Ukládání pokut za spáchání přestupku či správního deliktu fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě je stanoveno HLAVOU V stavebního zákona. Dle charakteru činu může stavební úřad uložit pokutu až do výše 200 000 Kč, 500 000 Kč, 1 000 000 Kč nebo 2 000 000 Kč. V blokovém řízení pak do výše 5000 Kč, v příkazním řízení do výše 10 000 Kč.

Stavební úřad může uložit i pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč v souladu s ust. § 62 zákona č. 500/2004 Sb., a § 173 zákona č. 183/2006 Sb.

Pokuty vybírá a vymáhá správní orgán, který je uložil.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Za správnost návodu odpovídá Magistrát města Havířova, odbor stavební a silniční správní úřad.
Popis byl naposledy aktualizován: 
31. 5. 2019