Umístění stavby na pozemek/Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

V jakém případě ve věci jednat: 

Je-li třeba umístit stavbu nebo zařízení plnící funkci stavby na pozemek

Charakteristika úkonu: 

Základní informace k životní situaci:

Rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel. podmínky pro její umístění apod.

Postup a podmínky vychází z ust. § 79 a dílu 5 (územní řízení) stavebního zákona a ust. § 3 a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb . Při posuzování stavby se postupuje se zejména dle: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění; Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; Vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, Vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu; Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a jiné právní předpisy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatel, tedy fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která může vystupovat samostatně nebo může být zastoupena na základě plné moci.

Výsledek úkonu: 

Rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Kdy věc řešit: 

V případě zájmu umístit stavbu nebo zařízení na pozemek

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Žádost lze podat na řádně vyplněném formuláři včetně všech potřebných příloh (dle části B formuláře) na Magistrátu města Havířova, organizačním odboru, podatelně MMH , Svornosti 86/2,736 01 Havířov-Město, kancelář č. B015. El. podatelna: posta@havirov-city.cz, IDDS:7zhb6tn.

Formulář je stanovený přílohou č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.. Lze jej obdržet i na odboru stavebního řádu a památkové péče.

Podání žádosti musí být v souladu s ust. § 37 a § 45 zákona č. 500/2004 Sb.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Žádost lze podat na řádně vyplněném formuláři včetně všech potřebných příloh (dle části B formuláře) na Magistrátu města Havířova, organizačním odboru, podatelně MMH , Svornosti 86/2,736 01 Havířov-Město, kancelář č. B015. El. podatelna: posta@havirov-city.cz, IDDS:7zhb6tn.

Formulář je stanovený přílohou č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.. Lze jej obdržet i na odboru stavebního řádu a památkové péče.

Podání žádosti musí být v souladu s ust. § 37 a § 45 zákona č. 500/2004 Sb.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Položka 17 odst. 1 Sazebníku podle zákona o správních poplatcích

Časté dotazy: 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Životní situaci lze konzultovat s referenty Magistrátu města Havířova, odboru stavebního řádu a památkové péče, v 5. patře budovy Magistrátu, blok A. Pro snažší orientaci lze využít navigační systém magistrátu

pondělí 8.00 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.

úterý 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)
pátek 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

odbor stavebního řádu a památkové péče

Kontaktní osoba: 

Mgr. Mrázek, tel. 596 803 233

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
12. 5. 2022
Popis byl naposledy aktualizován: 
12. 5. 2022