Společné územní a stavební řízení/Společné oznámení záměru

V jakém případě ve věci jednat: 

V případě stavby, kterou nelze povolit zjednodušujícím postupem

Charakteristika úkonu: 

Postup a podmínky vychází z ust. § 94a a ust. § 7a a 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb . Při posuzování stavby se postupuje se zejména dle: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění; Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; Vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, Vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu; Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a jiné právní předpisy.

Výsledek úkonu: 

Společné povolení, kterým se jednak povoluje její umístění na pozemek a současně se uděluje souhlas s její realizací dle předložené projektové dokumentace

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Žádost lze podat na řádně vyplněném formuláři včetně všech potřebných příloh (dle části B formuláře) na Magistrátu města Havířova

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Žádost lze podat na řádně vyplněném formuláři včetně všech potřebných příloh (dle části B formuláře) na Magistrátu města Havířova

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Dle Sazebníku správních poplatků

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Dle Sazebníku správních poplatků

Časté dotazy: 

Životní situaci lze konzultovat s referenty Magistrátu města Havířova, odboru stavebního řádu a památkové péče, v 5. patře budovy Magistrátu, blok A. Pro snažší orientaci lze využít navigační systém magistrátu

pondělí 8.00 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.

úterý 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)
pátek 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)

 

 

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

odbor stavebního řádu a památkové péče

Kontaktní osoba: 

Mgr. Mrázek, tel. 596 803 233

Popis byl naposledy aktualizován: 
18. 10. 2022