Oznámení záměru (Územní souhlas)

V jakém případě ve věci jednat: 

Územní souhlas je zjednodušující režim pro umístění vybraných jednoduchých staveb.

Charakteristika úkonu: 

Postup a podmínky vychází z ust. § 96 stavebního zákona a ust. § 15 a 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb . Při posuzování stavby se postupuje se zejména dle: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění; Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; Vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, Vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu; Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a jiné právní předpisy.

Výsledek úkonu: 

Opatření stavebního úřadu "územní souhlas", které nahrazuje rozhodnutí o umístění stavby v případě některých staveb

Kdy věc řešit: 

V případě potřeby umístění některých jednoduchých staveb - viz § 96 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Žádost lze podat na řádně vyplněném formuláři včetně všech potřebných příloh (dle části B formuláře) na Magistrátu města Havířova, organizačním odboru, podatelně MMH , Svornosti 86/2,736 01 Havířov-Město, kancelář č. B015. El. podatelna: posta@havirov-city.cz, IDDS:7zhb6tn.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Žádost lze podat na řádně vyplněném formuláři včetně všech potřebných příloh (dle části B formuláře) na Magistrátu města Havířova, organizačním odboru, podatelně MMH , Svornosti 86/2,736 01 Havířov-Město, kancelář č. B015. El. podatelna: posta@havirov-city.cz, IDDS:7zhb6tn.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Dle položky 17 odst. 1 Sezebníku správních poplatků

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Dle položky 17 odst. 1 Sezebníku správních poplatků

Časté dotazy: 

Životní situaci lze konzultovat s referenty Magistrátu města Havířova, odboru stavebního řádu a památkové péče, v 5. patře budovy Magistrátu, blok A. Pro snažší orientaci lze využít navigační systém magistrátu

pondělí 8.00 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.

úterý 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)
pátek 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku).

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

odbor stavebního řádu a památkové péče

Kontaktní osoba: 

Mgr. Mrázek, tel. 596 803 233

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
12. 5. 2022
Popis byl naposledy aktualizován: 
18. 10. 2022