Oznámení stavebního záměru s certifikátem AI

Základní informace k životní situaci: 

Stavební podnikatelé, stavbyvedoucí, osoby vykonávající stavební dozor, autorizovaní inspektoři, stavebníci a vlastníci staveb jsou povinni bezodkladně oznamovat příslušnému stavebnímu úřadu a ministerstvu výskyt závady, poruchy nebo havárie stavby a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat nebo ke značným majetkovým škodám. Oznámení musí obsahovat zejména místo, čas, popis oznamované události a jejích důsledků, povahu stavby, popřípadě další okolnosti důležité pro správné posouzení příčin; nezabývá se hodnocením či posuzováním viny nebo odpovědnosti.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Stavební podnikatelé, stavbyvedoucí, osoby vykonávající stavební dozor, autorizovaní inspektoři, stavebníci a vlastníci staveb.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Oznámení lze podat na vyplněné žádosti včetně všech potřebných informací (uvedené níže) na Magistrátu města Havířova, organizačním odboru, podatelně MMH , Svornosti 86/2,736 01 Havířov-Město, kancelář č. B015. El. podatelna: posta@havirov-city.cz, IDDS:7zhb6tn. Nebo přímo na Magistrátu města Havířova, stavebním a silničním správním úřadu, oddělení stavební úřad.

Informace o výskytu závady obsahuje zejména:

a) základní údaje

1. označení stavebního úřadu, který informaci poskytuje,
2. datum a označení události,
3. lokalizace místa události (kraj, obec, část obce, ulice, číslo popisné, číslo orientační, katastrální území, parcelní číslo a popřípadě bližší identifikace místa, např. podlaží, souřadnice GPS apod.),
4. druh stavby nebo zařízení,
5. stručný popis události,
6. informace o tom, zda došlo k ohrožení života nebo zdraví osob nebo zvířat, ke ztrátám na životech osob nebo zvířat, ke škodám na majetku,
7. informace o šetřeních, která provedl stavební úřad,
8. informace o tom, zda událost byla šetřena dalším orgánem (Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky a další),

b) doplňující údaje

1. identifikační údaje vlastníka stavby nebo zařízení (u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu; u právnické osoby název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno),
2. identifikační údaje nájemce nebo uživatele stavby nebo zařízení (u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu; u právnické osoby název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno),
3. údaje o povolení rozestavěné stavby (u rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu se uvede označení stavebního úřadu, datum vyhotovení a číslo jednací, u certifikátu autorizovaného inspektora se uvede datum vyhotovení a číslo certifikátu a jméno a příjmení autorizovaného inspektora a jeho evidenční číslo),
4. údaje o kolaudaci dokončené stavby (u rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu se uvede označení stavebního úřadu, datum vyhotovení a číslo jednací),
5. údaj o provedených kontrolních prohlídkách,
6. údaje o stavebníkovi (u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu; u právnické osoby název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno),
7. údaje o stavebním podnikateli nebo zhotoviteli (název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno),
8. údaje o stavbyvedoucím (jméno, příjmení a jeho evidenční číslo), nebo jméno a příjmení osoby vykonávající stavební dozor,
9. jméno a příjmení osoby vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor, je-li stavba financovaná z veřejných rozpočtů,
10. jméno a příjmení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi,
11. údaje o projektové a ostatní dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn,
12. jméno a příjmení projektanta nebo hlavního projektanta a jeho evidenční číslo.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Životní situaci lze konzultovat s referenty Magistrátu města Havířova, stavebního a silničního správního úřadu, oddělení stavební úřad, v 5. patře budovy Magistrátu, blok A. Pro snažší orientaci lze využít navigační systém magistrátu

pondělí 8.00 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.

úterý 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)
pátek 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Za správnost návodu odpovídá Magistrát města Havířova, odbor stavební a silniční správní úřad.
Popis byl naposledy aktualizován: 
31. 5. 2019