Odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení

Základní informace k životní situaci: 

a) Ohlášení odstranění

Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v § 103, nejde-li o stavbu podle § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8 nebo stavbu, v níž je obsažen azbest.

b) Povolení odstranění

Vlastník stavby může přímo podat žádost o povolení odstranění (jedná-li se o stavbu, která vyžaduje povolení) ; pro obsah žádosti se použije odstavec § 128 odst. 1 obdobně.

Postup a podmínky vychází z ust. § 128, §130, §131 a §131a stavebního zákona a ust. § 18n a § 18o vyhlášky č. 503/2006 Sb . Při posuzování stavby se postupuje se zejména dle: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění; Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; Vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, Vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu; Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a jiné právní předpisy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Vlastník stavby, tedy fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která může vystupovat samostatně nebo může být zastoupena na základě plné moci.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Žádost (ohlášení) lze podat na řádně vyplněném formuláři včetně všech potřebných příloh (dle části B formuláře) na Magistrátu města Havířova, organizačním odboru, podatelně MMH , Svornosti 86/2,736 01 Havířov-Město, kancelář č. B015. El. podatelna: posta@havirov-city.cz, IDDS:7zhb6tn.

Formulář je stanovený přílohou č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb... Pro žádost o povolení odstranění není předepsaný formulář, pro obsah žádosti se použije odstavec § 128 odst. 1.

Formuláře lze obdržet na odboru stavebního a silničního správního úřadu, oddělení stavebního úřadu.

Podání žádosti musí být v souladu zejm. s ust. § 37 a § 45 zákona č. 500/2004 Sb.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Životní situaci lze konzultovat s referenty Magistrátu města Havířova, stavebního a silničního správního úřadu, oddělení stavební úřad, v 5. patře budovy Magistrátu, blok A. Pro snažší orientaci lze využít navigační systém magistrátu

pondělí 8.00 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.

úterý 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)
pátek 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Výše správního poplatku za vydání územního souhlasu je stanovena v položce 18 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Ohlášení odstranění stavby:
Je-li ohlášení úplné, záměr se nedotýká práv třetích osob nebo není třeba stanovit podmínky pro odstranění stavby nebo podmínky k zajištění ochrany veřejných zájmů a nejde o případ podle odstavce 6 (§ 128) , stavební úřad vydá souhlas s odstraněním stavby do 30 dnů ode dne podání ohlášení.

Povolení odstranění stavby:
Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů za podmínek stanovených v § 71 odst. 3 správního řádu.

V případě neúplnosti nebo vad podané žádosti včetně jejích příloh postupuje správní orgán v souladu s příslušnými ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Lhůta pro vydání rozhodnutí ve věci přestává běžet již dnem. kdy nastal nekterý z důvodů uvedených v § 64 odst. 1 správního řádu a neskončí dříve než 15 dnů ode dne, kdy přerušení řízení skončilo.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Ohlášení odstranění stavby:
Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení (hlava IX zákona č. 500/2004 Sb.), které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Povolení odstranění stavby:
Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury podáním u místně příslušného správního orgánu (Magistrát města Havířova, SSSÚ).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Ukládání pokut za spáchání přestupku či správního deliktu fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě je stanoveno HLAVOU V stavebního zákona. Dle charakteru činu může stavební úřad uložit pokutu až do výše 200 000 Kč, 500 000 Kč, 1 000 000 Kč nebo 2 000 000 Kč. V blokovém řízení pak do výše 5000 Kč, v příkazním řízení do výše 10 000 Kč.

Stavební úřad může uložit i pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč v souladu s ust. § 62 zákona č. 500/2004 Sb., a § 173 zákona č. 183/2006 Sb.

Pokuty vybírá a vymáhá správní orgán, který je uložil.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Za správnost návodu odpovídá Magistrát města Havířova, odbor stavební a silniční správní úřad.
Popis byl naposledy aktualizován: 
31. 5. 2019