Dělení pozemků

V jakém případě ve věci jednat: 

Rozdělení pozemků za účelem jeho  prodeje/koupě

Charakteristika úkonu: 

Základní informace k životní situaci:

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků stanoví podmínky pro nové rozdělení nebo scelení pozemků.

Postup a podmínky vychází z ust. § 82 a dílu 5 (územní řízení) stavebního zákona a ust. § 6 a 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb . Při posuzování stavby se postupuje se zejména dle: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění; Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; Vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, Vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu; Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a jiné právní předpisy

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatel, tedy fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která může vystupovat samostatně nebo může být zastoupena na základě plné moci.

Žádost musí být podána všemi vlastníky všech dotčených pozemků, nebo oprávněnou osobou za účelem uplatňování předkupního práva pro veřejně prospěšnou stavbu.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Žádost lze podat na řádně vyplněném formuláři včetně všech potřebných příloh (dle části B formuláře) na Magistrátu města Havířova, organizačním odboru, podatelně MMH , Svornosti 86/2,736 01 Havířov-Město, kancelář č. B015. El. podatelna: posta@havirov-city.cz, IDDS:7zhb6tn.

Formulář je stanovený přílohou č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.. Lze jej obdržet i na odboru stavebního řádu a památkové péče.

Podání žádosti musí být v souladu zejm. s ust. § 37 a § 45 zákona č. 500/2004 Sb.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Životní situaci lze konzultovat s referenty Magistrátu města Havířova, stavebního úřadu, v 5. patře budovy Magistrátu, blok A. Pro snažší orientaci lze využít navigační systém magistrátu

pondělí 8.00 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.

úterý 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)
pátek 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)

 

Popis byl naposledy aktualizován:

12.05.2022

Výsledek úkonu: 

Rozhodnutí o dělení, popřípadě scelení pozemků

Kdy věc řešit: 

V případě potřeby dělení/zcelení pozemků

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Žádost musí být podána všemi vlastníky všech dotčených pozemků, nebo oprávněnou osobou za účelem uplatňování předkupního práva pro veřejně prospěšnou stavbu.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Žádost lze podat na řádně vyplněném formuláři včetně všech potřebných příloh (dle části B formuláře) na Magistrátu města Havířova, organizačním odboru, podatelně MMH , Svornosti 86/2,736 01 Havířov-Město, kancelář č. B015. El. podatelna: posta@havirov-city.cz, IDDS:7zhb6tn.

Formulář je stanovený přílohou č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.. Lze jej obdržet i na odboru stavebního řádu a památkové péče. Přílohou žádosti musí být nákres dělení pozemků nebo geometrický plán, s vyznačením přístupu z veřejné komunikace.

Podání žádosti musí být v souladu zejm. s ust. § 37 a § 45 zákona č. 500/2004 Sb.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Bez poplatku

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

odbor SŘPP

Kontaktní osoba: 

Mgr. Mrázek, tel. 596 803 233

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
18. 10. 2022
Popis byl naposledy aktualizován: 
18. 10. 2022