Dítě v situaci rozvodu, rozchodu rodičů

Základní informace k životní situaci: 

Ve všech případech, kdy soud projednává úpravu práv a povinností rodičů k dítěti, je dítěti ustanoveno kolizní opatrovník. Zpravidla se jedná o orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD). Úkolem kolizního opatrovníka je hájit zájmy dítěte.

I v dalších případech, kdy se rodiče dítěte rozcházejí a jejich rozchod je provázen složitou situací související zejména s komunikací mezi nimi, je OSPOD povinen působit při obnovení narušených funkcí rodiny (§ 1 odst.1 písm.c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Rodič, osoba odpovědná za výchovu dítěte, dítě samo i další osoby, které mohou k věci podat významné a důležité informace, instituce zabývající se ochranou dětí (soud, škola, zdravotnické zařízení a další).

Toto upozornění lze učinit jakoukoliv formou, tj. telefonicky, písemně, osobně i emailem, rovněž anonymní upozornění jsou prošetřována. Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity, a to v souladu s § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Sdělit skutečnosti, které s případem souvisí.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí
- budova F, 2. patro

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Bez zbytečného odkladu.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 

Všichni, kteří mohou k dané situaci podat relevantní informace.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: 

Spolupráce s OSPOD.

Elektronická služba, kterou lze využít: 

e-mailové adresy kontaktních pracovníků: kacalova.lucie@havirov-city.czsedlarikova.lenka@havirov-city.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o SPO) a dále dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Odvolání proti správnímu rozhodnutí. Podává se k orgánu, který rozhodnutí vydal. Poučení o opravných prostředcích je v každém správním rozhodnutí vždy uvedeno.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Pořádková pokuta rodičům za nespolupráci s OSPOD až do 20.000 Kč (§ 53 odst. 5 Zákona o SPO).

Související životní situace a návody, jak je řešit: 

Kontakty dětí s dalšími příbuznými, zejména s prarodiči. Všechny tyto situace je možné řešit kontaktováním orgánu sociálně-právní ochrany dětí, který situaci vyhodnotí a doporučí i další odborníky, s jejichž pomocí je možné situaci řešit, případně poradí, jak sepsat návrh k soudu na úpravu styku s dítětem.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Kontaktní osoba: 
Bc. Lucie Kácalová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí tel. 596 803 456, kacalova.lucie@havirov-city.cz Bc. Lenka Sedlaříková, DiS., sociální pracovnice tel. 596 803 458, sedlarikova.lenka@havirov-city.cz
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
23. 2. 2021