Dítě týrané, zneužívané, zanedbávané

V jakém případě ve věci jednat: 

Subjektem jsou nezletilé děti, které se ocitnou v tíživé nebo krizové situaci.

Charakteristika úkonu: 

Jde o situace, kdy péče rodičů o dítě je nevyhovující, ať už jde o nadměrné trestání, bití či jiné ohrožování dítěte, sexuální zneužívání dítěte jakoukoli osobou, o zanedbávání péče o dítě či ponechání dítěte bez dozoru.

Výsledek úkonu: 

Výsledkem je ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte a obnovení narušených funkcí rodiny.

Kdy věc řešit: 

Vždy, když se nezletilé dítě ocitne v tíživé nebo krizové situaci. Situace domácího násilí v rodině, partnerské neshody rodičů, rozvodové a rozchodové situace, výchovné problémy s dětmi. Jakákoli náročná situace v rodině může vést k nezvládnutí péče o dítě a v konečném důsledku i k situaci, kdy dítě je týráno, zneužíváno či zanedbáváno, kdy situace domácího násilí v rodině s nezl. dětmi, které jsou násilí v rodině svědkem, je vždy hodnocena jako psychické týrání dítěte. Všechny tyto situace je možné řešit kontaktováním orgánu sociálně-právní ochrany dětí, který situaci vyhodnotí a doporučí i další odborníky, s jejichž pomocí je možné situaci řešit.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Není třeba dokládat žádné dokumenty. Každý, kdo se o situaci nezletilého dítěte dozví, je nejen oprávněn, ale i povinen upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) na tuto skutečnost. Toto upozornění lze učinit jakoukoliv formou, tj. telefonicky, písemně, osobně i emailem, rovněž anonymní upozornění jsou prošetřována. Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity, a to v souladu s § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Platný občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti. Každý, kdo se o situaci nezletilého dítěte dozví, je nejen oprávněn, ale i povinen upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) na tuto skutečnost. Toto upozornění lze učinit jakoukoliv formou, tj. telefonicky, písemně, osobně i emailem, rovněž anonymní upozornění jsou prošetřována. Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity, a to v souladu s § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

E-mailem: posta@havirov-city.cz, datovou schránkou, ID datové schránky: 7zhb6tn nebo na e-mailové adresy kontaktních pracovníků: kacalova.lucie@havirov-city.czhakalova.lenka@havirov-city.cz.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí
- budova F, 2. patro

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Bez poplatku.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Dávka ani jiné plnění není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Bez opravných prostředků.

Sankce: 

Pořádková pokuta rodičům za nespolupráci s OSPOD až do 20.000 Kč (§ 53 odst. 5 zákona o SPOD). Trestní postih při neoznámení trestného činu dle § 198 trestního zákona (týrání svěřené osoby), při nepřekažení trestného činu dle § 187 trestního zákona (pohlavní zneužívání).

Působnost: 

Přenesená.

Oblast: 

Sociálně-právní ochrana dětí.

Klíčová slova: 

Dítě, rodina, tíživá situace, krizová situace, zanedbávání, násilí, sexuální zneužívání, zanedbávání zdravotní péče.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

1.1.2021

Konec platnosti popisu úkonu: 

Bez omezení.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor sociálních věcí.

Kontaktní osoba: 

Bc. Lucie Kácalová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2021
Popis byl naposledy aktualizován: 
13. 10. 2021