Zápis změn do Evidence zemědělského podnikatele

V jakém případě ve věci jednat: 

Oznámení změny je povinen učinit zemědělský podnikatel, došlo-li u něho ke změnám údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele, přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců nebo pokračování v provozování zemědělské výroby.

Charakteristika úkonu: 

Úkon je iniciován v souvislosti se splněním povinnosti.

Výsledek úkonu: 

Na základě oznámení změny provede obecní úřad obce s rozšířenou působnosti zápis do evidence zemědělského podnikatele a podle okolností zemědělského podnikatele informuje o provedeném zápisu nebo vydá změnové osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.

Kdy věc řešit: 

Úkon oznámení změny řeší zemědělský podnikatel v případě:
- změny údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele - do 15 dnů ode dne jejich vzniku,
- přerušení provozování zemědělské výroby – vždy předem,
- pokračování v provozování živnosti – vždy předem.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

- Formulář „Oznámení změn a doplnění“,
- při změně sídla fyzické osoby, doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo, liší-li se od jejího bydliště, nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu nebo do nichž umístila na území České republiky odštěpný závod zahraniční osoby,
- při změně sídla právnické osoby, doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence, 
- k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

- platný doklad totožnosti,
- v případě zplnomocnění zástupce je nutná písemná plná moc,
- při změně sídla fyzické osoby, doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo, liší-li se od jejího bydliště, nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu nebo do nichž umístila na území České republiky odštěpný závod zahraniční osoby,
- při změně sídla právnické osoby, doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence, 
- k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Vyplněný formulář lze zaslat do datové schránky úřadu, případně na adresu elektronické podatelny úřadu. Tento způsob podání vyžaduje aktivní datovou schránku oznamovatele nebo uznávaný elektronický podpis.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobně, případně prostřednictvím zplnomocněné osoby na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností nebo poštou.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

- 500 Kč za změnu zápisu zemědělského podnikatele v evidenci,
- 100 Kč za změnu zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

- 500 Kč za změnu zápisu zemědělského podnikatele v evidenci,
- 100 Kč za změnu zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Nejsou.

Sankce: 

Nejsou.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

Oblast: 

Podnikání podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Klíčová slova: 

Zemědělský podnikatel, evidence zemědělského podnikatele.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.01.2023

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Výsledek úkonu je veden v Informačním systému evidence zemědělského podnikatele.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení živnostenský úřad.

Kontaktní osoba: 

Simona Švarcová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2023