Zápis do Evidence zemědělského podnikatele

V jakém případě ve věci jednat: 

V případě, že fyzická nebo právnická osoba hodlá provozovat zemědělskou výrobu podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledek úkonu: 

Splní-li žadatel podmínky stanovené zákonem, obecní úřad obce s rozšířenou působností jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.

Kdy věc řešit: 

Úkon zápisu do evidence zemědělského podnikatele řeší žadatel pokud hodlá provozovat zemědělskou výrobu.

Úkon je iniciován v souvislosti s uplatněním práva žadatele. Ohlašovatel je povinen splnit následující podmínky:
- plná svéprávnost,
- trvalý pobyt na území České republiky nebo doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu EU.

Prokázání základní znalosti jazyka českého pohovorem před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu EU.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

- žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele,
- doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo, liší-li se od jejího bydliště, nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu nebo do nichž umístila na území České republiky odštěpný závod zahraniční osoby,
- doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence, 
- k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
- doklad o zaplacení správního poplatku.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

- platný doklad totožnosti,
- v případě zplnomocnění zástupce je nutná písemná plná moc,
- doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo, liší-li se od jejího bydliště, nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu nebo do nichž umístila na území České republiky odštěpný závod zahraniční osoby,
- doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, pokud je tento doklad stanoven zvláštním právním předpisem jako podmínka zápisu do této evidence, 
- k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
- doklad o zaplacení správního poplatku.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Vyplněný formulář může žadatel zaslat do datové schránky úřadu, případně na adresu elektronické podatelny úřadu. Tento způsob podání vyžaduje aktivní datovou schránku žadatele nebo uznávaný elektronický podpis.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobně, případně prostřednictvím zplnomocněné osoby na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností nebo poštou.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

- 1.000 Kč za zápis zemědělského podnikatele do evidence,
- 500 Kč za změnu zápisu zemědělského podnikatele v evidenci,
- 100 Kč za změnu zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

- 1.000 Kč za zápis zemědělského podnikatele do evidence,
- 500 Kč za změnu zápisu zemědělského podnikatele v evidenci,
- 100 Kč za změnu zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Nejsou.

Sankce: 

Nejsou.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

Oblast: 

Podnikání podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Klíčová slova: 

Zemědělský podnikatel, evidence zemědělského podnikatele.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.01.2023

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Výsledek úkonu je veden v Informačním systému evidence zemědělského podnikatele.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení živnostenský úřad.

Kontaktní osoba: 

Simona Švarcová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2023