Žádost právnické osoby o živnost koncesovanou

Základní informace k životní situaci: 

Koncesovanou živnost může provozovat každá právnická osoba, která splní všeobecné a zvláštní podmínky stanovené živnostenským zákonem a získá příslušné živnostenské oprávnění. U právnické osoby musí všeobecné a zvláštní podmínky splňovat odpovědný zástupce.

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti jsou:
- plná svéprávnost
- bezúhonnost

Zvláštní podmínky provozování živnosti (odborná nebo jiná způsobilost):
je stanovena přílohou č. 3 živnostenského zákona nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze

Právnická osoba se sídlem mimo území České republiky může na území ČR provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká právnická osoba, pokud z tohoto nebo jiného zákona nevyplývá něco jiného.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Osoby vykonávající funkci statutárního orgánu, prokurista, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Právnická osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, je povinna podat písemnou žádost o koncesi kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Žádost o koncesi se podává v písemné nebo elektronické formě na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu (JRF pro právnické osoby)

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení živnostenský úřad – registrace:
- Vaňková Taťána, Bc.
- Cudráková Petra
- Krupičková Renáta
- Jurášková Margita, Ing.

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

- Právnická osoba se sídlem na území jiného státu než ČR, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 živnostenského zákona. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, pak čestné prohlášení učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 živnostenského zákona. Tyto doklady není být starší než 3 měsíce.
- Odpovědný zástupce, který je občanem členského státu EU, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti.
- Odpovědný zástupce, který je občanem jiného státu než členského státu EU a nemá-li na území ČR povolen trvalý pobyt, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
- Doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce.
- Doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden. Zahraniční právnická osoba výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování závodu v zahraničí. Doklad o provozování závodu v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu EU. Výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce.
- Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území ČR sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci. Zahraniční právnická osoba doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na území ČS umístěna organizační složka závodu zahraniční osoby, není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci. K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.
- Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
- Při jednání na živnostenském úřadě prokazuje fyzická osoba svoji totožnost platným průkazem totožnosti.
- V případě zplnomocnění zástupce je nutná písemná plná moc.
- Doklady, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formuláře vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu dostupné na
http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

- 1 000 Kč za přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání
- 500 Kč za přijetí další žádosti o koncesi

Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo ohlášeno současně více živností nebo pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Má-li žádost o koncesi všechny zákonem stanovené náležitosti, splňuje-li žadatel všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti, netrvá-li u něj překážka provozování živnosti a souhlasí-li s udělením koncese příslušný orgán státní správy (je-li tento souhlas zákonem vyžadován), živnostenský úřad rozhodne o udělení koncese, do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.
Není-li splněna některá z uvedených podmínek nebo nesouhlasí-li s udělením koncese orgán státní správy příslušný k vydání stanoviska podle přílohy č. 3 živnostenského zákona, živnostenský úřad žádost zamítne.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 

Odpovědný zástupce, je-li ustanoven.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy: 

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
- Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

V případě, že živnostenský úřad žádost o koncesi zamítne, lze proti takovému rozhodnutí podat odvolání.

Podat odvolání lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího živnostenského úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení živnostenský úřad
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2019
Popis byl naposledy aktualizován: 
30. 1. 2019