Žádost o vyřazení zemědělského podnikatele z Evidence zemědělského podnikatele

V jakém případě ve věci jednat: 

V případě, že podnikatel již dále nehodlá podnikat v zemědělství dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Charakteristika úkonu: 

Úkon vyřazení z evidence zemědělského podnikatele je iniciován v souvislosti s uplatněním práva žadatele.

Výsledek úkonu: 

Na základě žádosti obecní úřad obce s rozšířenou působnosti rozhodne o vyřazení zemědělského podnikatele z evidence, nejdříve však ke dni doručení žádosti.

Kdy věc řešit: 

Úkon vyřazení z evidence zemědělského podnikatele řeší žadatel pokud již nehodlá provozovat zemědělskou výrobu.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Formulář „Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele“.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Platný průkaz totožnosti žadatele, v případě zplnomocnění zástupce je nutná písemná plná moc.

K dispozici je formulář ve formátu pdf -  „Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele“.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Vyplněný formulář lze zaslat do datové schránky úřadu, případně na adresu elektronické podatelny úřadu. Tento způsob vyžaduje aktivní datovou schránku žadatele nebo uznávaný elektronický podpis.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

Osobně, případně prostřednictvím zplnomocněné osoby na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností nebo poštou.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

Úkon není zpoplatněn.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

Úkon není zpoplatněn.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Proti rozhodnutí o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který napadené rozhodnutí vydal.

Časté dotazy: 

Nejsou známy.

Sankce: 

Nejsou.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

Oblast: 

Podnikání podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Klíčová slova: 

Zemědělský podnikatel, evidence zemědělského podnikatele.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.01.2023

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Výsledek úkonu je veden v Informačním systému evidence zemědělského podnikatele.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení živnostenský úřad.

Kontaktní osoba: 

Simona Švarcová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2023
Popis byl naposledy aktualizován: 
1. 1. 2023