Žádost o výpis z živnostenského rejstříku

V jakém případě ve věci jednat: 

V případě potřeby potvrzení, že určitý subjekt má nebo měl živnostenské oprávnění, nebo jiných skutečností zapsaných v živnostenském rejstříku, případně potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku určitý zápis není.

Charakteristika úkonu: 

Úkon je iniciován v souvislosti s uplatněním práva žadatele.

Výsledek úkonu: 

Živnostenský úřad na základě žádosti vydá:

- podnikateli výpis podle § 47 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona,

- úplný výpis se všemi údaji zapisovanými do živnostenského rejstříku,

- částečný výpis s údaji podle požadovaného rozsahu,

- potvrzení o určitém zápisu, případně potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není, 

- sestavu z veřejné části živnostenského rejstříku.

Kdy věc řešit: 

Prvotním úkonem je podání žádosti o výpis ze živnostenského rejstříku na určitý subjekt. Žadatel uvede údaje potřebné k jednoznačné identifikaci subjektu, o jehož výpis žádá.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

- v případě zplnomocnění zástupce je nutná písemná plná moc,

- žádost o výpis z živnostenského rejstříku,

- doklad o zaplacení správního poplatku.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

- platný průkaz totožnosti,

- v případě zplnomocnění zástupce je nutná písemná plná moc,

- doklad o zaplacení správního poplatku.

K dispozici je rovněž formulář Žádost o výpis z živnostenského rejstříku.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Zasláním žádosti o vydání výpisu z živnostenského rejstříku na kterýkoliv živnostenský úřad v České republice prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, případně prostřednictvím portálu www.rzp.cz.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

U kteréhokoli obecního živnostenského úřadu osobně, prostřednictvím zplnomocněné osoby, poštou či prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

- 16 Kč za každou započatou stránku,

- 4 Kč za vydání sestavy z živnostenského rejstříku za údaje o jednom podnikateli

(pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. To neplatí, pokud žádost nebo jiný návrh nelze podat jinak než na tomto elektronickém formuláři. Sleva na poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru - § 9 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

- 20 Kč za každou započatou stránku,

- 5 Kč za vydání sestavy z živnostenského rejstříku za údaje o jednom podnikateli.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Nejsou.

Sankce: 

Neuplatňují se.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

Oblast: 

Podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikán í (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Klíčová slova: 

Podnikání, živnost, živnostenský rejstřík, podnikatel.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.07.2021

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Výsledek úkonu není veden v Informačním systému registru živnostenského podnikání.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení živnostenský úřad.

Kontaktní osoba: 

Simona Švarcová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 2. 2024