Žádost o výpis z živnostenského rejstříku

Základní informace k životní situaci: 

Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy vedeným v elektronické podobě, ve kterém jsou evidovány údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živnosti. Živnostenský rejstřík je veřejným seznamem, mimo údaje z neveřejné části, kterými jsou:

- Pokuty uložené živnostenskými úřady a sankční opatření uložená jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním, s výjimkou pokut uložených příkazem na místě
- Údaje o bydlišti a místě pobytu na území ČR, bydlišti mimo území ČR a rodných číslech
- Adresa pro doručování podle § 45 odst. 2 písm. k) a podle § 45 odst. 3 písm. h)
- Ostatní údaje z veřejné části po uplynutí 4 let ode dne zániku posledního živnostenského oprávnění podnikatele, kdy budou tyto údaje převedeny z veřejné části živnostenského rejstříku do části neveřejné. Tyto údaje jsou opět zařazeny do veřejné části živnostenského rejstříku v případě, že podnikatel znovu získá živnostenské oprávnění 

- Ostatní údaje v případě nesplnění podmínek provozování živnosti
-Dokumenty uložené do živnostenského rejstříku – trvale platné doklady

Údaje z veřejné části živnostenského rejstříku jsou bezplatně k dispozici v registru živnostenského podnikání na adrese www.rzp.cz.

Výpis z živnostenského rejstříku s údaji z veřejné části lze vydat komukoliv, údaje z neveřejné části živnostenského rejstříku se poskytují pouze podnikateli, kterého se týkají, správnímu orgánu, pokud tyto údaje potřebuje pro výkon své činnosti, v případech stanovených jinými právními předpisy a osobě, která prokáže právní zájem.

Na požádání a za podmínek uvedených výše živnostenský úřad z rejstříku vydává:

- výpis podle § 47 živnostenského zákona (průkaz), tento výpis se vydá podnikateli, kterého se týká
- potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v živnostenském rejstříku určitý zápis není
- úplný výpis z živnostenského rejstříku
- částečný výpis, který obsahuje údaje v požadovaném rozsahu
- sestavu z veřejné části živnostenského rejstříku  

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Podnikatel, člen statutárního orgánu nebo zmocněnec na základě písemné plné moci, fyzická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Podmínkou je dostatečná znalost identifikace subjektu, na který je výpis žádán.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Prvotním úkonem je podání žádosti o výpis ze živnostenského rejstříku na určitý subjekt. Žadatel uvede jemu známé informace, které mohou vést k jednoznačné identifikaci subjektu, o jehož výpis žádá.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení živnostenský úřad – registrace:
- Vaňková Taťána, Bc.
- Cudráková Petra
- Krupičková Renáta
- Jurášková Margita, Ing.
- Čverčková Veronika, Ing.  (sestava z živnostenského rejstříku)

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Průkaz totožnosti, žádá-li o výpis zplnomocněná osoba, musí mít k jednání písemnou plnou moc (pokud je požadován výpis pouze z veřejné části živnostenského rejstříku, plná moc není vyžadována)

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku – k vyzvednutí na registraci oddělení živnostenský úřad. 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

20 Kč za každou i započatou stránku, výpis je vydán po zaplacení správního poplatku,
5 Kč za vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje o jednom podnikateli

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Lhůta pro vydání výpisu, potvrzení není živnostenským zákonem stanovena. Živnostenský úřad vydá výpis nebo potvrzení po splnění zákonných požadavků bezodkladně.

Sestava z veřejné části živnostenského rejstříku se žadateli poskytne do 30 dnů od podání žádosti, je-li požadována zvlášť rozsáhlá sestava, lhůta pro její poskytnutí se o 30 dnů prodlužuje.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení živnostenský úřad
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2019
Popis byl naposledy aktualizován: 
30. 1. 2019