Oznámení změn vůči živnostenskému úřadu

Základní informace k životní situaci: 

Podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti, případně jako náležitosti žádosti o koncesi a předložit o nich doklady do 15 dnů ode dne jejich vzniku. To neplatí, pokud jde o změny, které jsou již zapsány v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel nebo cizinců. Jedná se zejména o změnu sídla, odpovědného zástupce.

Další změny, které lze živnostenskému úřadu oznámit:
- Přerušení provozování živnosti
- Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno
- Oznámení zahájení nebo ukončení činnosti v provozovně
- Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Podnikatel, člen statutárního orgánu nebo zmocněnec na základě písemné plné moci. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Oznámení změny sídla
- je podnikatel povinen oznámit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího vzniku, pokud již živnostenskému úřadu neoznámil, že při změně bydliště požaduje změnit sídlo na stejnou adresu, jako je adresa bydliště.

Oznámení změny odpovědného zástupce
- ustanovení odpovědného zástupce a ukončení výkonu jeho funkce je podnikatel povinen oznámit do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala. K oznámení o ustanovení nového odpovědného zástupce je nutno doložit doklady prokazující, že odpovědný zástupce splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti a prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce.

Přerušení provozování živnosti
- není podnikatel povinen oznámit. Přerušit lze na libovolně dlouhou dobu, je však třeba uvést časové omezení. Živnost je přerušena dnem doručení oznámení o přerušení nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení podnikatele. Po dobu přerušení provozování živnosti se na podnikatele nevztahují některé povinnosti, které se týkají např. označení objektu, v němž má sídlo nebo organizační složku závodu, splnění podmínky odborné nebo jiné způsobilosti, pokud ji živnostenský zákon nebo zvláštní předpisy pro provozování živnosti vyžadují. Pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou byla živnost přerušena, je možné na základě předem podaného písemného oznámení živnostenskému úřadu.

Zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně
- je podnikatel povinen předem písmeně oznámit živnostenskému úřadu. Od 01.07.2008 se povinnost podnikatele oznámit zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně vztahuje pouze na tzv. „stálé provozovny“, tj. vyjma mobilních provozoven a automatů.

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
- je možno podat žádost osobně nebo v zastoupení u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. V žádosti je možno uvést datum zrušení, nelze však zrušit přede dnem doručení žádosti. Není-li datum zrušení podnikatelem uvedeno, je živnostenské oprávnění zrušeno ke dni nabytí právní moci rozhodnutí živnostenského úřadu.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Oznámení změn se podává v písemné nebo elektronické formě. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení.

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení živnostenský úřad – registrace:
- Vaňková Taťána, Bc.
- Cudráková Petra
- Krupičková Renáta
- Jurášková Margita, Ing.

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

- Průkaz totožnosti
- Doklady prokazující splnění všeobecných a zvláštních podmínek provozování živnosti ustanoveného odpovědného zástupce
- Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo, je-li odlišné od bydliště, nebo je-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu nebo v nichž je umístěna na území ČR organizační složka závodu zahraniční osoby

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formuláře vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu dostupné na
http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/

 

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

- 500,- Kč za změnu rozhodnutí o udělení koncese
- 100,- Kč za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Na základě oznámení změny provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku a podle okolností případu vydá výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu.
Na základě žádosti podnikatele o zrušení živnostenského oprávnění živnostenský úřad rozhodne bezodkladně, nejdéle do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů ode dne zahájení řízení. Oprávnění je zrušeno na žádost podnikatele ke dni, který podnikatel oznámí, nejdříve však ke dni doručení žádosti. Není-li datum zrušení podnikatelem uvedeno, oprávnění provozovat živnost zaniká až nabytím právní moci rozhodnutí živnostenského úřadu.
 

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 

Odpovědný zástupce, je-li ustanoven

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy: 

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
- Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Proti rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění lze podat odvolání.
Odvolání lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Porušení uvedených povinností je správním deliktem podle § 62 odst. 1 živnostenského zákona, za který lze uložit pokutu podle § 62 odst. 4 uvedeného zákona.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení živnostenský úřad
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2019
Popis byl naposledy aktualizován: 
30. 1. 2019