Oznámení změn vůči živnostenskému úřadu

V jakém případě ve věci jednat: 

Podnikatel je povinen učinit oznámení, došlo-li u něho ke změnám údajů, přerušení provozování živnosti (nepovinné), pokračování v provozování živnosti, zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně a zrušení živnostenského oprávnění (nepovinné).

Charakteristika úkonu: 

Úkon je iniciován v souvislosti se splněním povinnosti.

Výsledek úkonu: 

Na základě oznámení změny živnostenský úřad vydá rozhodnutí nebo výpis, provede zápis do živnostenského rejstříku a informuje podnikatele o provedeném zápisu.

Kdy věc řešit: 

Úkon oznámení změny řeší podnikatel v případě:
- změny údajů stanovených pro ohlášení živnosti nebo náležitostí žádosti o koncesi – do 15 dnů ode dne jejich vzniku,
- přerušení provozování živnosti – vždy předem,
- pokračování v provozování živnosti – vždy předem,
- zahájení nebo ukončení provozován í živnosti v provozovně – vždy předem,
- zrušení živnostenského oprávnění – vždy předem.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

- v případě zplnomocnění zástupce je nutná písemná plná moc,
- doklad o zaplacení správního poplatku (v případě zpoplatněného úkonu),
- doklad prokazující vzniklou změnu.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

- platný průkaz totožnosti,
- v případě zplnomocnění zástupce je nutná písemná plná moc,
- doklad o zaplacení správního poplatku (v případě zpoplatněného úkonu),
- doklad prokazující vzniklou změnu.

K dispozici je rovněž „Jednotný registrační formulář“, který nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musí učinit v průběhu podnikání, a to na živnostenském úřadě, příslušné správě sociálního pojištění a zdravotní pojišťovně. Formuláře jsou k dispozici na www.rzp.cz.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Podnikatelská veřejnost má k dispozici nástroj pro vytváření elektronických podání vůči živnostenskému úřadu ve formátu Jednotného registračního formuláře.

Pomocí aplikace JRF může podávající vytvořit elektronické podání a odeslat ho podle pokynů aplikace přímo na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku nebo do datové schránky vybraného úřadu. Tyto způsoby podání vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis nebo aktivní datovou schránku. Více informací lze najít na stránkách www.rzp.cz.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

U kteréhokoli obecního živnostenského úřadu osobně, prostřednictvím zplnomocněné osoby, poštou či prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

- 80 Kč za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámení změny (pokud je úkon zpoplatněn),
- 400 Kč za změnu rozhodnutí o udělení koncese včetně změny koncesní listiny.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

- 100 Kč za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámení změny (pokud je úkon zpoplatněn),

- 500 Kč za změnu rozhodnutí o udělení koncese včetně změny koncesní listiny.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Proti rozhodnutí o změně koncese a rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u obecního živnostenského úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

Sankce: 

Porušení povinností je přestupkem podle § 62 živnostenského zákona, za který lze uložit pokutu podle § 62 odst. 4 téhož zákona.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

Oblast: 

Podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Klíčová slova: 

Podnikání, živnost, ohlášení, podnikatel.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

01.07.2021

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Výsledek úkonu je veden v Informačním systému registru živnostenského podnikání (IS RŽP).

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení živnostenský úřad.

Kontaktní osoba: 

Simona Švarcová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 2. 2024