Ohlášení živnosti právnickou osobou

Základní informace k životní situaci: 

Volná živnost
Ohlašovací živnost volnou může provozovat každá právnická osoba, která splní všeobecné podmínky stanovené živnostenským zákonem. Za společnost jedná statutární orgán.

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti volné právnickými osobami jsou:
- plná svéprávnost
- bezúhonnost

Splnění všeobecných podmínek provozování živnosti prokazuje odpovědný zástupce, je-li ustanoven. Prokázání odborné způsobilosti se nevyžaduje.

Provozování volné živnosti je podmíněno ohlášením.

Řemeslná živnost
Ohlašovací živnost řemeslnou může provozovat každá právnická osoba, která splní všeobecné a zvláštní podmínky stanovené živnostenským zákonem. Výčet řemeslných živností je uveden v příloze č. 1 k živnostenskému zákonu.

Zvláštní podmínky provozování živnosti:
Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti je stanovena § 21 popř. § 22 živnostenského zákona. Splnění zvláštních podmínek provozování živnosti prokazuje odpovědný zástupce.

Vázaná živnost
Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze. Splnění těchto podmínek prokazuje odpovědný zástupce.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Osoby vykonávající funkci statutárního orgánu, prokurista, případně zmocněnec na základě písemné plné moci

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna tuto skutečnost písemně ohlásit kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu.
Právnická osoba se sídlem mimo území České republiky může na území ČR provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká osoba, pokud z živnostenského zákona nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Ohlášení živnosti se podává v písemné nebo elektronické formě na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu (JRF pro právnické osoby)

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení živnostenský úřad – registrace:
- Vaňková Taťána, Bc. 
- Cudráková Petra  
- Krupičková Renáta  
- Jurášková Margita, Ing.  

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

- Právnická osoba se sídlem na území jiného státu než ČR, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 živnostenského zákona. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, pak čestné prohlášení učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem tohoto státu o tom, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5 živnostenského zákona. Tyto doklady není být starší než 3 měsíce.
- Odpovědný zástupce, který je občanem členského státu EU, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti.
- Odpovědný zástupce, který je občanem jiného státu než členského státu EU a nemá-li na území ČR povolen trvalý pobyt, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
- Doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce.
- Doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden. Zahraniční právnická osoba výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování závodu v zahraničí. Doklad o provozování závodu v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu EU. Výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce.
- Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území ČR sídlo, není-li ohlašovaná adresa sídla již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci. Zahraniční právnická osoba doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na území ČS umístěna organizační složka závodu zahraniční osoby, není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci. K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.
- Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
- Při jednání na živnostenském úřadě prokazuje fyzická osoba svoji totožnost platným průkazem totožnosti.
- V případě zplnomocnění zástupce je nutná písemná plná moc.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formuláře vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu dostupné na:
http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

- 1 000 Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
- 500 Kč za další ohlášení živnosti

Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo ohlášeno současně více živností nebo pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Po splnění všech náležitostí je do 5 dnů vydán výpis ze živnostenského rejstříku (lhůta neběží v případě výzvy k odstranění nedostatků, a pokud živnostenský úřad žádá dotčené orgány státní správy o stanovisko).
Neodstraní-li podnikatel závady v ohlášení ve stanovené lhůtě, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 

Odpovědný zástupce, je-li ustanoven

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: 

V případě provozování činnosti v provozovně je podnikatel povinen zajistit, aby provozovna byla řádně označena a způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů. Pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny. Podnikatel je povinen prokázat na žádost živnostenského úřadu vlastnické nebo užívací právo k provozovně (výpis z katastru nemovitostí pro doložení vlastnického vztahu, nájemní smlouva pro doložení užívacího práva k objektu, souhlas vlastníka je-li provozovna umístěna v bytě). Zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně je podnikatel povinen předem oznámit živnostenskému úřadu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy: 

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
- Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

V případě, že živnostenský úřad rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, lze proti takovému rozhodnutí podat odvolání a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení živnostenský úřad
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2019
Popis byl naposledy aktualizován: 
30. 1. 2019