Ohlášení živnosti fyzickou osobou

V jakém případě ve věci jednat: 

Ohlašovatel hodlá provozovat činnost, která je podle živnostenského zákona živností. Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Výsledek úkonu: 

Splní-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.

Kdy věc řešit: 

Úkon vyřízení živnostenského oprávnění řeší ohlašovatel tehdy, pokud hodlá provozovat ohlašovací živnost.

Úkon ohlášení je iniciován v souvislosti s uplatněním práva ohlašovatele. Ohlašovatel je zároveň povinen splnit všeobecné, popř. zvláštní podmínky provozování živnosti.
Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:
- plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti,
- bezúhonnost.

Zvláštními podmínkami pro provozování živností jsou:
- odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena v příloze č. 2 živnostenského zákona nebo je upravena zvláštními předpisy uvedenými v této příloze.
Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem o:
- řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání,
- řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání,
- nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
- řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání,
- řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů,
- uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace,
- získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou pro odpovídající povolání stanoveny v Národní soustavě kvalifikací.

Prokázání odborné způsobilosti není podmínkou provozování volné živnosti.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

- v případě zplnomocnění zástupce je nutná písemná plná moc,
- doklad o zaplacení správního poplatku,
- doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud je zákonem vyžadována,
- ohlašovatel, případně odpovědný zástupce, který je občanem jiného členského státu EU, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti,
- ohlašovatel, případně odpovědný zástupce, který je občanem jiného státu než státu uvedeného v předchozím odstavci a nemá-li na území ČR povolen trvalý pobyt, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
- zahraniční fyzická osoba doklady o pobytu, zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území ČR organizační složku závodu, doklad prokazující, že má tento závod mimo území ČR a doklady o jeho provozování. Doklady o provozování závodu nedokládá občan členského státu EU,
- doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo, liší-li se od bydliště, nebo je-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu. K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
- pokud je ustanoven odpovědný zástupce, jeho prohlášení, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,
- pro zapsání titulu nebo vědecké hodnosti - doklad o uznání titulu nebo vědecké hodnosti (např. diplom).

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

- platný průkaz totožnosti ohlašovatele, případně zplnomocněného zástupce,
- v případě zplnomocnění zástupce je nutná písemná plná moc,
- doklad o zaplacení správního poplatku,
- doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud je zákonem vyžadována,
- ohlašovatel, případně odpovědný zástupce, který je občanem jiného členského státu EU, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti,
- ohlašovatel, případně odpovědný zástupce, který je občanem jiného státu než státu uvedeného v předchozím odstavci a nemá-li na území ČR povolen trvalý pobyt, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce,
- zahraniční fyzická osoba doklady o pobytu, zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území ČR organizační složku závodu, doklad prokazující, že má tento závod mimo území ČR a doklady o jeho provozování. Doklady o provozování závodu nedokládá občan členského státu EU,
- doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo, liší-li se od bydliště, nebo je-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu. K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,
- pokud je ustanoven odpovědný zástupce, jeho prohlášení, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,
- pro zapsání titulu nebo vědecké hodnosti - doklad o uznání titulu nebo vědecké hodnosti (např. diplom).

K dispozici je rovněž „Jednotný registrační formulář“, který nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musí učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, příslušné správě sociálního pojištění a zdravotní pojišťovně. Formuláře jsou k dispozici na www.rzp.cz.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: 

Podnikatelská veřejnost má k dispozici nástroj pro vytváření elektronických podání vůči živnostenskému úřadu ve formátu Jednotného registračního formuláře.

Pomocí aplikace JRF může podávající vytvořit elektronické podání a odeslat ho podle pokynů aplikace přímo na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku nebo do datové schránky vybraného úřadu. Tyto způsoby podání vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis nebo aktivní datovou schránku. Více informací lze najít na stránkách www.rzp.cz.

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: 

U kteréhokoli obecního živnostenského úřadu osobně, prostřednictvím zplnomocněné osoby, poštou či prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: 

- 800 Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání,
- 400 Kč za přijetí ohlášení další živnosti bez ohledu na to, zda se jedná o jednu či současně o více živností.
(pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. To neplatí, pokud žádost nebo jiný návrh nelze podat jinak než na tomto elektronickém formuláři. Sleva na poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru - § 9 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: 

- 1 000 Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání,
- 500 Kč za přijetí ohlášení další živnosti bez ohledu na to, zda se jedná o jednu či současně o více živností.

Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: 

Není předmětem úkonu.

Opravné prostředky: 

Proti rozhodnutí obecního živnostenského úřadu o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, nebo o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ohlašovateli.

Odvolání se podává u obecního živnostenského úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

Sankce: 

Nejsou.

Působnost: 

Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.

Oblast: 

Podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Klíčová slova: 

Podnikání, živnost, ohlášení, podnikatel.

Počátek platnosti popisu úkonu: 

15.01.2023

Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému: 

Výsledek úkonu je veden v Informačním systému registru živnostenského podnikání (IS RŽP).

Za správnost popisu odpovídá útvar: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení živnostenský úřad.

Kontaktní osoba: 

Simona Švarcová.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 2. 2024