Ohlášení živnosti fyzickou osobou

Základní informace k životní situaci: 

Volná živnost
Ohlašovací živnost volnou může provozovat každá fyzická osoba, která splní všeobecné podmínky stanovené živnostenským zákonem.

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti volné fyzickými osobami jsou:
- plná svéprávnost
- bezúhonnost 

Provozování volné živnosti je podmíněno ohlášením. Prokázání odborné způsobilosti se nevyžaduje. 

Řemeslná živnost
Ohlašovací živnost řemeslnou může provozovat každá fyzická osoba, která splní všeobecné a zvláštní podmínky stanovené živnostenským zákonem. Výčet řemeslných živností je uveden v příloze č. 1 k živnostenskému zákonu.

Zvláštní podmínky provozování živnosti:
Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti je stanovena § 21 popř. § 22 živnostenského zákona.

Vázaná živnost
Odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena přílohou č. 2 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): 

Ohlásit živnost může fyzická osoba, která dosáhla věku 18ti let a je způsobilá k právním úkonům, příp. zmocněnec na základě písemné plné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Fyzická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna tuto skutečnost písemně ohlásit kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

Ohlášení živnosti se podává v písemné nebo elektronické formě na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu (JRF pro fyzické osoby)

Na které instituci životní situaci řešit: 

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení živnostenský úřad – registrace:
- Vaňková Taťána, Bc. 
- Cudráková Petra  
- Krupičková Renáta  
- Jurášková Margita, Ing.  

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. pouze online rezervace na webových stránkách úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

- Doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud je zákonem vyžadována
- Občan jiného členského státu EU, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem členského státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti.
- Občan jiného státu než státu uvedeného v předchozím odstavci a nemá-li na území ČR povolen trvalý pobyt, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo jiným příslušným orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
- Odpovědný zástupce, který je občanem členského státu EU, doklady podle prvního odstavce, odpovědný zástupce, který je občanem jiného státu než členského státu EU a nemá-li na území ČR povolen trvalý pobyt, doklady podle druhého odstavce. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
- Zahraniční fyzická osoba, doklady o pobytu, zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území ČR organizační složku závodu, doklad prokazující, že má tento závod mimo území ČR a doklady o jeho provozování. Doklady o provozování závodu nedokládá občan členského státu EU.
- Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila sídlo, liší-li se od jejího bydliště, nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu, nebo do nichž umístila na území ČR organizační složku závodu zahraniční osoby. K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.
- Pokud je ustanoven odpovědný zástupce, jeho prohlášení, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
- Při jednání na živnostenském úřadě prokazuje fyzická osoba svoji totožnost platným průkazem totožnosti.
- V případě zplnomocnění zástupce je nutná písemná plná moc.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Formuláře vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu dostupné na stránkách:
http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

- 1 000 Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
- 500 Kč za další ohlášení živnosti

Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo ohlášeno současně více živností nebo pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Po splnění všech náležitostí je do 5 dnů vydán výpis ze živnostenského rejstříku (lhůta neběží v případě výzvy k odstranění nedostatků, a pokud živnostenský úřad žádá dotčené orgány státní správy o stanovisko).
Neodstraní-li podnikatel závady v ohlášení ve stanovené lhůtě, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo.

Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

- Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy: 

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
- Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

V případě, že živnostenský úřad rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, lze proti takovému rozhodnutí podat odvolání a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad.

Za správnost popisu odpovídá útvar: 
Odbor vnitra a živnostenský úřad, oddělení živnostenský úřad.
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 
1. 1. 2019
Popis byl naposledy aktualizován: 
30. 1. 2019